W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar jego urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy, biorąc za podstawę wymiar urlopu wskazany powyżej, przy czym niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. A więc na przykład wymiar urlopu przysługujący pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu, jeżeli okres jego zatrudnienia jest co najmniej 10-letni, wyniesie 13 dni. Jeżeli jednak zatrudniony jest na 3/4 etatu, to przy takim samym okresie zatrudnienia, jego wymiar urlopowy wyniesie 20 dni (należy zaokrąglić liczbę 19,5).

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustalania stosunku pracy. Jednak w przypadku jednoczesnego pozostawania przez pracownika w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Bardzo ważny jest też fakt, że do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

- zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata

- średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat

- średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat

- średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata

- szkoły policealnej - 6 lat

- szkoły wyższej - 8 lat.

Trzeba jednak pamiętać, że powyższe okresy nauki nie sumują się. Przykładowo jeśli ktoś ukończył czteroletnie liceum ogólnokształcące, a następnie pięcioletnie studia wyższe, to i tak do wymiaru urlopu będzie mu się liczyć okres ośmioletni, jako ten wskazany dla osoby kończącej szkołę wyższą. Ważne jest również, że przy ustalaniu wymiaru urlopu wlicza się tylko te okresy nauki, które zostały zakończone w sposób przewidziany prawem, czyli gdy pracownik uzyskał stosowne świadectwo lub dyplom. Na marginesie dodać można, że tzw. licencjat należy uznać za studia wyższe.

Do wymiaru urlopu wlicza się wskazane w art.155 kodeksu pracy liczby lat, niezależnie od rzeczywistego okresu nauki. Jeżeli więc pracownik powtarzał jedną klasę w szkole średniej ogólnokształcącej (czyli uczył się tam w sumie 5 lat), to i tak należy do wymiaru wliczyć mu ustawowe 4 lata.

Jeżeli natomiast pracownik jednocześnie uczył się i pracował, to do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.