Kontrowersyjną kwestią było dotychczas to, czy warunek posiadania akredytacji kuratora oświaty przez firmę organizującą szkolenia ma wpływ na zwolnienie z opodatkowania. Stanowisko w tej sprawie zajął niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (I SA/Po 1597/07). Spółka zwracała pracownikom koszty szkoleń podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Nie naliczała podatku dochodowego, uznając, że w sprawie zastosowanie ma art. 21 ust.1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalniający z podatku wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika. Spółka uznała, że jako płatnik nie musi odprowadzać zaliczek na podatek. Organy podatkowe stwierdziły jednak, że warunkiem zwolnienia z podatku jest posiadanie przez placówkę organizującą szkolenia akredytacji kuratora oświaty.

Reklama

Spółka wniosła skargę do WSA. Twierdziła, że z przepisów nie wynika, aby zwolnienie z podatku uzależnione było od posiadania odpowiedniej akredytacji.

Sąd przyznał rację spółce. Orzekł, że poniesione przez pracodawcę koszty niezbędnych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe nie są przychodem pracownika. Nie może on ponosić ciężaru kosztów obowiązkowych szkoleń, niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności zawodowych na zajmowanym stanowisku. Warunek posiadania akredytacji nie powinien wpływać na kwalifikację danego szkolenia jako korzystającego ze zwolnienia z podatku.