RZĄD PRZYJĄŁ

Reklama

Żołnierze w instytucjach cywilnych. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych (Dz.U. nr 53, poz. 312). Żołnierze będą mogli być kierowani do pełnienia zawodowej służby wojskowej w instytucjach cywilnych. Muszą jednak wyrazić na to pisemną zgodę. Instytucje cywilne pragnące utworzyć stanowiska dla żołnierzy muszą wystąpić do ministra obrony narodowej z odpowiednim wnioskiem. Rozporządzenie wejdzie w życie 12 kwietnia.

W MINISTERSTWACH

Urlopy macierzyńskie. Do Komitetu Rady Ministrów skierowany został projekt ustawy mający zachęcić Polaków do posiadania dzieci. Przewiduje on, że firmy zatrudniające rodziców wracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych przez trzy lata nie będą opłacać za nich składek do FP i FGŚP. Firmy mają też uzyskać możliwość budowy, adaptacji czy przystosowania zakładowych pomieszczeń na żłobek lub przedszkole ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz refundować opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu lub żłobku ze środków tego funduszu. Projekt przewiduje wydłużenie wymiaru urlopu macierzyńskiego. Będzie on wydłużany do 2014 roku stopniowo do 26 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i 39 tygodni jeżeli urodzą się bliźniaki lub większa liczba dzieci. Już w 2009 r. macierzyński zostanie wydłużony o dwa tygodnie. Wzrosnąć ma też tzw. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób na urlopach wychowawczych. Becikowe będzie wypłacane tylko wtedy gdy matka dziecka będzie korzystała regularnie w czasie ciąży z opieki lekarskiej.

Korekty dokumentów ZUS. Drobne omyłki popełnione przez płatników w deklaracjach ubezpieczeniowych będą korygowane przez ZUS z urzędu. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru zobowiązany jest ZUS. Dostosuje ono obowiązujące przepisy wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W przypadku korygowania przez ZUS z urzędu dokumentów ubezpieczeniowych oraz danych na kontach ubezpieczonych lub płatników składek, będzie on musiał poinformować o nich płatnika lub ubezpieczonego.

Jeśli zainteresowany nie zgodzi ze zmianami, będzie miał 14 dni na przekazanie dokumentów korygujących. W terminie 30 dni będzie też mógł złożyć w ZUS wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

SEJM

Zwrot nienależnie opłaconych składek. Sejm przyjął nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przewiduje ona wydłużenie do 10 lat okresu, w jakim płatnik może dochodzić od ZUS zwrotu nienależnie opłaconych składek. Do tej pory, okres ten wynosił pięć lat, podczas gdy ZUS mógł dochodzić od płatników nieopłaconych składek przez 10 lat. Nowelizacja zobowiązuje też ZUS do podawania kwoty ustalonej na podstawie dotychczasowego stanu konta, jak i kwoty szacowanej na podstawie przyszłych wpływów. Nowelizacja zmienia regulacje uprawnień emerytalnych mężczyzn. Dotychczas mężczyzna nabywał prawo do tego świadczenia tylko wówczas, gdy ukończył 60. rok życia, posiadał 25-letni okres składkowy i nieskładkowy i został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy. Ustawodawca dodał, że mężczyzna może również ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, jeśli osiągnął 60. rok życia i ma co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy (nie będzie wymagane uznanie całkowitej niezdolności do pracy).

Kolumnę przygotowała Elżbieta Krysiewicz, redakcja Doradcy Podatnika Grupy Czasopism Prawnopodatkowych, wydawnictwo Trendy, www.e-podatnik.pl