Ile wynosi podatek od nieruchomości?

Kwota podatku od nieruchomości nie jest jednakowa dla wszystkich. Zależy ona od tego, jaka stawka podatku obowiązuje w danej gminie oraz od powierzchni gruntów, budynków lub ich części.

W Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 określone są stawki maksymalne, jednak gmina może zadecydować o tym, by podatek był niższy.

Reklama

Jako że gmina corocznie ustala stawkę podatku od nieruchomości, nie należy go uiszczać, dopóki nie otrzyma się decyzji o wysokości podatku. W przypadku podatku niższego niż 9,80 zł nie uiszcza się go i nie dostaje się decyzji.

Reklama
Reklama

Jak podaje portal Bankier.pl w tym roku kwoty mogą zaskoczyć, ponieważ wzrosną. Wiele miast wojewódzkich i miast do 50 tys. mieszkańców zdecydowało o podwyżkach.

Termin zapłaty podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości opłaca się w czterech ratach:

  • I rata – do 15 marca;
  • II rata – do 15 maja;
  • III rata – do 15 września;
  • IV rata – do 15 listopada.

Co jednak ważne, jeśli podatek wynosi w danym roku mniej niż 100 zł, to należy zapłacić całość w terminie I raty, czyli do 15 marca.

Może także zdarzyć si tak, że gmina prześle decyzję o wysokości podatku po wskazanych wyżej terminach. Wówczas na zapłatę ma się 14 dni od daty jej odebrania.

Gdzie zapłacić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości można uiścić na konto bankowe gminy przelewem, w kasie gminy lub u inkasenta, czyli osoby wyznaczonej przez gminę.

Czym jest podatek od nieruchomości?

Przypomnijmy, że podatek od nieruchomości to opłata za budynek, za mieszkanie lub lokal użytkowy wyodrębnione prawnie, z własną księgą wieczystą oraz za grunty, które nie są gruntami rolnymi lub lasem.

Kto musi go zapłacić?

Podatek od nieruchomości musi opłacić właściciel, użytkownik wieczysty gruntów, które są własnością publiczną, posiadacz samoistny (osoba, która używa gruntów jak właściciel, ale nim nie jest) oraz posiadacz mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez niej.

Warto obserwować stronę internetową gminy, w której znajdują się posiadane budynki lub grunty, ponieważ możliwe jest wprowadzenie zwolnień z podatku na danym obszarze.

Podatek od nieruchomości krok po kroku

Aby uiścić podatek od nieruchomości należy złożyć w gminie odpowiednie dokumenty, czyli druk IN-1 z załącznikami. Następnym krokiem jest czekanie na decyzję określającą wysokość podatku oraz zapłacenie go.

Termin składania dokumentów

Na złożenie powyższych dokumentów ma się 14 dni od dnia kupna nieruchomości, korzystania z nieruchomości jak właściciel, zyskania prawa do użytkowania wieczystego lub zmiany wysokości podatku na przykład po sprzedaży części gruntu.

W przypadku natomiast, gdy właściciel kończy budowę domu, rozbudowuje dom czy też korzysta z niego, mimo że nie jest wykończony, to płaci podatek dopiero w roku następnym, a dokumenty może złożyć do 15 stycznia kolejnego roku.