Dodatek pielęgnacyjny jest przeznaczony dla osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i służy pokryciu dodatkowych kosztów związanych z potrzebą opieki. Decyzję o przyznaniu tego świadczenia podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Reklama

Dodatek pielęgnacyjny jest automatycznie przyznawany osobom, które ukończyły 75 lat i otrzymują emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub inne długoterminowe świadczenia z ZUS, z wyłączeniem renty socjalnej i świadczenia "Mama 4 plus". Osoby poniżej 75. roku życia mogą otrzymać dodatek na wniosek, jeśli lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS uzna je za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Natomiast osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, które otrzymują rentę socjalną lub świadczenie "Mama 4 plus" z ZUS, lub nie pobierają żadnego długoterminowego świadczenia, mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny

Osoby, które ukończyły 75 lat i są emerytami, automatycznie otrzymują dodatek pielęgnacyjny bez konieczności składania wniosków. Środki te pochodzą z ZUS i są wypłacane razem z emeryturą lub rentą. Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 roku o dodatku pielęgnacyjnym, aby móc otrzymać to świadczenie, trzeba spełnić dwa warunki. Pierwszym z nich jest osiągnięcie 75. roku życia, a drugim jest niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

Jeśli chodzi o kwalifikację do otrzymania dodatku na podstawie drugiego warunku, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w ZUS. Wniosek ten wymaga załączenia zaświadczenia OL-9 potwierdzającego stan zdrowia. Dodatkowo, aby być uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego, należy posiadać prawo do emerytury lub renty.

Dla osób młodszych istnieje możliwość uzyskania dodatku pielęgnacyjnego, jednak wymaga to złożenia wniosku w ZUS oraz udokumentowania sytuacji finansowej. Świadczenie pielęgnacyjne jest dostępne dla każdej osoby posiadającej orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, przyznawane przez ZUS w formie dodatkowych środków finansowych.

Kiedy nie przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

Są sytuacje, w których mimo spełnienia warunków, dodatek pielęgnacyjny nie jest przyznawany. Dotyczy to przypadków, gdy osoba uprawniona przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym przez więcej niż dwie pełne doby w ciągu miesiąca.

Można się odwołać od decyzji

Od decyzji przyznającej dodatek można się odwołać w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji. Po upływie tego czasu decyzja stanie się ostateczna i nie będzie możliwości jej dalszego zakwestionowania. Można złożyć sprzeciw na piśmie, wysyłając korespondencję pocztą, ale również można to zrobić ustnie podczas osobistej wizyty w placówce ZUS i spisać go do protokołu.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny w 2024 roku?

Od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosiła 294,39 zł, a od 1 marca 2024 roku wzrosła do 330,07 zł. Tak jak emerytura, dodatek ten jest corocznie waloryzowany, co oznacza, że jego wartość rośnie wraz z waloryzacją świadczeń emerytalnych. Każdego roku, 1 marca, następuje zmiana wysokości dodatku. Ważne jest również, że dodatek pielęgnacyjny jest zwolniony z podatku dochodowego i nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej. Dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest razem z emeryturą lub rentą w terminach określonych w decyzji o przyznaniu świadczenia.