Pracownicy z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do 21 dni urlopu na turnus rehabilitacyjny. Turnus rehabilitacyjny to zorganizowany program wypoczynku i rehabilitacji dla grup co najmniej 20 osób z niepełnosprawnościami. Turnusy mogą być zarówno stacjonarne, jak i wyjazdowe. Grupy są dobierane pod względem rodzaju i stopnia niepełnosprawności, aby uczestnicy mogli korzystać z podobnych zabiegów. Turnusy trwają minimum 14 dni. Pracownicy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do 21 dni urlopu rocznie na udział w takich turnusach.

Reklama

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego w 2024 roku

Kto może otrzymać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego z PFRON? Przede wszystkim osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi posiadać orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej, lub częściowej niezdolności do pracy, wystawione na podstawie odrębnych przepisów, lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia. Ponadto osoba ta musi spełniać kryterium dochodowe. Przeciętny miesięczny dochód (zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych) podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie może przekraczać:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę lub
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby samotnej.

Czy osoby niepełnosprawne przekraczające te limity dochodowe nie mają szans na dofinansowanie turnusu? Mają, jednak dofinansowanie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia dochodu. Jak podaje strona PFRON, osobie niepełnosprawnej będącej w trudnej sytuacji materialnej lub losowej, która przekracza kryterium dochodowe, może zostać przyznane dofinansowanie, w tym także dla opiekuna, nawet bez pomniejszania kwoty dofinansowania.

Należy pamiętać, że z turnusu rehabilitacyjnego można skorzystać maksymalnie raz w roku. Ważne jest również, że PFRON nie dofinansowuje turnusów organizowanych przez ZUS, KRUS czy NFZ, ze względu na różne zasady działania i specyfikę tych instytucji.

Dofinansowanie do pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym w 2024

Osoba posiadająca znaczący lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (lub równoważne orzeczenie) lub osoba niepełnosprawna do 16 roku życia, która potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, może także otrzymać dofinansowanie na pobyt opiekuna podczas turnusu rehabilitacyjnego. Konieczne jest potwierdzenie takiej potrzeby przez lekarza.

Reklama

Ważne jest, że opiekun nie może pełnić roli członka kadry podczas turnusu rehabilitacyjnego, nie może być osobą niepełnosprawną, która wymaga opieki innej osoby, oraz musi mieć ukończone 18 lat lub, w przypadku wspólnego mieszkania z osobą niepełnosprawną, 16 lat.

Ile wynosi dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny w 2024 roku?

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych w 2024 roku wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 lat oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat, uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

Jak podaje portal Infor.pl obecnie przeciętne wynagrodzenie za czerwiec, lipiec i sierpień 2024 roku wynosi 8 147,38 zł. Dlatego dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych wynosi odpowiednio:

 • 30% z przeciętnego wynagrodzenia to około 2 444,00 zł,
 • 27% z przeciętnego wynagrodzenia to około 2 200,00 zł,
 • 25% z przeciętnego wynagrodzenia to około 2 037,00 zł,
 • 20% z przeciętnego wynagrodzenia to około 1 629,00 zł.

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego może być wyższe

PFRON informuje, że w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych może być wyższe. Dotyczy to również sytuacji, gdy opiekun mieszka we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie. W takim przypadku dofinansowanie może wynosić nawet 40% przeciętnego wynagrodzenia, co obecnie odpowiada kwocie około 3 259,00 zł.

Ograniczone środki PCPR mogą jednak spowodować obniżenie kwot dofinansowania maksymalnie o 20% w stosunku do podanych wyżej. Dodatkowo dofinansowanie może być przyznawane co 2 lata. Istnieje również możliwość, że decyzja o nieprzyznaniu dofinansowania z PFRON w danym roku może zostać podjęta na szczeblu samorządowym. Dlatego ważne jest sprawdzenie, czy w danym roku i samorządzie przyznawane są dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego - jakie dokumenty są potrzebne?

Aby ubiegać się o dofinansowanie z PFRON na turnus rehabilitacyjny, konieczne jest złożenie następujących dokumentów w PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie):

 • Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, wypełniony przez wnioskodawcę.
 • Skierowanie na turnus, wypełnione przez lekarza prowadzącego lub lekarza pierwszego kontaktu.
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Te dokumenty można składać w placówce PCPR odpowiedniej dla miejsca zamieszkania lub pobytu. Możliwe jest ich osobiste złożenie, jak również za pośrednictwem opiekuna lub organizatora turnusu. Po złożeniu wniosku PCPR ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania na turnus rehabilitacyjny osoba niepełnosprawna ma prawo sama wybrać organizatora oraz miejsce turnusu. Powinna jednak poinformować PCPR o swoim wyborze w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem turnusu.

Wczasy pod gruszą dla emerytów i rencistów w 2024 roku

W niektórych przypadkach emeryci i renciści mogą ubiegać się o tzw. wczasy pod gruszą, czyli dopłatę do urlopu wypoczynkowego, która jest wypłacana przez pracodawcę. Przyznanie takiej dopłaty zależy od sytuacji finansowej, rodzinnej i życiowej pracownika z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Jeśli pracodawca przewidział w regulaminie ZFŚS możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych przez byłych pracowników i ich rodziny, to seniorzy mogą aplikować o dofinansowanie w ramach programu wczasy pod gruszą. Aby uzyskać dofinansowanie do urlopu, seniorzy muszą złożyć odpowiedni wniosek w swojej firmie. Każda firma określa szczegółowe wytyczne dotyczące dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, w regulaminie ZFŚS.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie? Pieniądze z wczasów pod gruszą można przeznaczyć na pokrycie kosztów: pobytu w ośrodkach wypoczynkowych, wycieczek krajowych i zagranicznych, biletów przejazdowych, imprez kulturalnych i sportowych. Wysokość dofinansowania jest ustalana przez firmę w regulaminie ZFŚS. Zazwyczaj jest to procent minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2024 roku kwota ta może wynosić od kilkuset do nawet tysiąca złotych.

Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek w firmie, w której był się zatrudnionym. Do wniosku trzeba dołączyć m.in.: faktury za pobyt w ośrodku wypoczynkowym lub bilety przejazdowe, rachunki za imprezy kulturalne lub sportowe, oświadczenie o sytuacji materialnej.