Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłekpogrzebowy to forma wsparcia świadczona przez państwo osobom, które ponoszą koszty związane z pogrzebem bliskiej osoby. Jest on wypłacany z systemu ubezpieczeń społecznych. To ważne świadczenie, które pomaga rodzinom przezwyciężyć trudności finansowe związane z organizacją ceremonii pogrzebowej i pochówkiem. W Polsce zasiłek ten jest regulowany przez przepisy prawa i przysługuje określonym osobom w przypadku zgonu członka rodziny lub też osobom, które poniosły koszty organizacji pogrzebu.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Reklama

Jak podaje portal ZUS.pl, zasiłek pogrzebowy przysługuje:

Reklama
 • członkowi rodziny,
 • pracodawcy,
 • domowi pomocy społecznej,
 • gminie,
 • powiatowi,
 • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osobie obcej,

jeżeli pokryli oni koszty pogrzebu.

Do członków rodziny zalicza się: małżonka (w tym także pozostającego w separacji orzeczonej wyrokiem sądu), rodziców, macochę, ojczyma oraz osobę przysposabiającą, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, rodzeństwo, dziadków, wnuki oraz osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zasiłekpogrzebowy przysługuje po śmierci:

 • osoby, która miała przyznaną emeryturę lub rentę,
 • osoby, która miała przyznaną emeryturę pomostową,
 • osoby, która była ubezpieczona w ZUS,
 • osoby, która miała przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
 • cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
 • osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 • osoby, która pobierała rentę socjalną,
 • osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4, 8 i 11.

Warto przy tym zaznaczyć, że zasiłek pogrzebowy przysługuje wyłącznie z jednego tytułu.

Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego?

Zasiłekpogrzebowy przysługuje:

 • członkowi rodziny – wynosi on wówczas 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu a także
 • osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej,gminie,powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

W sytuacji, gdy koszty pogrzebu były poniesione przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do wysokości poniesionych przez nich kosztów pochówku. Obecna wysokość zasiłku obowiązuje od 1 marca 2011 roku. Według obietnic rządzących jego wysokość ma wzrosnąć od 1 lipca 2024 do kwoty 6450 zł.

Jakie dokumenty i w jakim terminie należy złożyć do ZUS?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłkupogrzebowego (druk Z-12).
 • akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a w przypadku, gdy oryginały te zostały złożone w banku, wówczas należy przedstawić kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.
 • dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Dokumenty te powinno się złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której wnioskujący opłacił koszty pogrzebu. Po tym terminie następuje przedawnienie roszczeń - chyba, że ważnych przyczyn nie można było tego zrobić wcześniej.