Dodatek kombatancki i kompensacyjny

Dodatek przysługujący osobom uznanym za kombatanta lub osobę represjonowaną. Aby otrzymać dodatek należy złożyć w ZUS-ie wniosek – wymagany będzie dokument poświadczający status kombatanta (wydany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych). Po marcowej waloryzacji dodatek kombatancki wynosi 330,07 zł. Do dodatku kompensacyjnego – kwota 49,51 zł po waloryzacji – są z kolei uprawnione wdowy i wdowcy po kombatancie lub osobie represjonowanej.

Dodatek za tajne nauczanie

Reklama

Przysługuje osobom prowadzącym tajne nauczanie w trakcie okupacji lub nauczającym w języku polskim w szkołach na terenie III Rzeszy oraz Wolnego Miasta Gdańsk – przed 1 września 1939 roku. Dodatek jest przyznawany po złożeniu wniosku i wymaga zaświadczenia właściwego kuratorium oświaty. Wysokość dodatku po waloryzacji: 330,07 zł. Uwaga: jak przypomina ZUS, osoba uprawniona jednocześnie do dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie może otrzymać tylko jeden z dodatków.

Reklama
Reklama

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek przyznawany osobom uprawnionym do emerytury lub renty, uznanym za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Przyznanie dodatku wymaga złożenia wniosku, zaświadczenia o stanie zdrowia (OL-9) oraz dokumentacji medycznej. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje automatycznie osobom, które ukończyły 75. rok życia – dodatek jest wypłacany "z urzędu" razem z emeryturą. Po waloryzacji kwota dodatku pielęgnacyjnego wynosi 330,07 zł.

Dodatek dla poszkodowanego weterana

Przeznaczony dla osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu po skierowaniu do działań wojskowych poza granicami Polski. Świadczenie jest zależne od procentu uszczerbku na zdrowiu i może wynosić od 10 do 80 procent najniższej emerytury. Dodatek jest przyznawany po wysłaniu wniosku, do którego należy dołączyć decyzję o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego. Decyzję wydaje: Ministerstwo Obrony Narodowej (żołnierze zawodowi, niezawodowi, rezerwy i w stanie spoczynku), minister właściwy do spraw wewnętrznych (funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu), szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (funkcjonariusze ABW).

Dodatek dla przymusowo zatrudnianych

Świadczenie, które zostanie przyznane osobom przymusowo zatrudnionym m.in. w kamieniołomach i kopalniach węgla lub w batalionach budowlanych w latach 1949-1959. Dodatek w wysokości 330,07 zł zostanie przyznany po złożeniu wniosku. Wymagane jest również zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej.

Świadczenie dla osób deportowanych

Przyznawane osobom deportowanym do pracy przymusowej w obozach pracy III Rzeszy i ZSRR. Świadczenie przyznawane na podstawie wniosku i opinii Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wysokość świadczenia – wynoszącego po waloryzacji od 16,55 zł do 313,61 zł – zależy od liczby miesięcy pracy przymusowej.

Świadczenie dla osób cywilnych, będących ofiarami działań wojennych

Przyznawane cywilom, którzy w trakcie działań wojennych w okresie 1939-1945 lub w okresie powojennym (eksplozje niewypałów) doznali utraty wzroku. Świadczenie jest przyznawane po złożeniu wniosku oraz: orzeczenia o uznaniu za inwalidę (I lub II grupa), orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy w związku z utratą wzroku, zaświadczenia wystawionego przez lekarza okulistę, dowodów potwierdzających okoliczności wypadku. Wysokość świadczenia po waloryzacji wynosi 1780,96 zł.

Ryczałt i ekwiwalenty

Wybranym grupom emerytów i rencistów przysługuje również:

  • ryczałt energetyczny – dla osób ze statusem kombatanta, osób uprawnionych, wdów lub wdowców po kombatantach, żołnierzy przymusowo zatrudnianych oraz wdów lub wdowców po osobach przymusowo zatrudnianych,
  • ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla,
  • ekwiwalent dla byłych pracowników kolei,
  • ekwiwalent z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla byłych pracowników przedsiębiorstw górniczych.

Pełne zasady przyznawania ryczałtu oraz ekwiwalentów pieniężnych dostępne są na stronie internetowej ZUS-u.