Zwrot za prąd. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 pozwala na wprowadzenie jednorazowego rabatu dla gospodarstw domowych na rachunki za energię elektryczną. Wprowadza ono zmiany w rozporządzeniu w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Zmiany te mogą być korzystne dla indywidualnych odbiorców energii oraz przedsiębiorstw. Dzięki nim sprzedawcy prądu będą mieli możliwość obniżenia cen energii elektrycznej z mocą wsteczną. Rozporządzenie zostało opublikowane 11 września i weszło w życie 7 dni po jego ogłoszeniu.

Zwrot za prąd: Ile wynosi?

Reklama

Kwota zwrotu za energię elektryczną wynosi 125,34 zł. Kwota ta stanowi 12 proc. iloczynu średniej ceny energii elektrycznej opublikowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 2022 r. dla taryfy G11 (wynosi ona 0,4140 zł za kWh) i wolumenu energii wynoszącego 2523 kWh.

Zwrot za prąd: Dla kogo?

Sprzedawca prądu czyli przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną obniży kwotę faktury za prąd w przypadku, gdy odbiorca spełni minimum jeden warunek z listy:

  • jest prosumentem energii odnawialnej (czyli nie tylko korzysta z energii elektrycznej ale również ją wytwarza)
  • złożył oświadczenia o tym, że jest się tzw. odbiorcą uprawnionym do zamrożonych cen w ramach wyższego niż podstawowy limit zużycia,
  • zmniejszył zużycie energii elektrycznej o 5 proc. w przeciągu co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy między dniem 1 stycznia 2023 r. a dniem 30 września 2023 r.
  • zweryfikował i zatwierdził poprawność swoich danych, które posiada przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną,
  • wyraził zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego korespondencji – przede wszystkim faktur VAT - drogą elektroniczną,
  • wyraził zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego informacji o jego produktach i usługach.

Kiedy zostanie uwzględniony zwrot za prąd?

Po spełnieniu przed konsumenta jednego z warunków, rozliczenie zniżki za energię elektryczną powinno nastąpić "bez zbędnej zwłoki", najpóźniej na ostatniej fakturze wystawionej w 2023 roku. Jak podaje rozporządzenie, jeżeli odbiorca energii elektrycznej w gospodarstwie domowym nie spełnił żadnego z warunków umożliwiających zastosowanie wobec niego obniżenia należności za energię elektryczną, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną uwzględnia kwotę, o którą pomniejszono kwotę należności za 2023 r. tego odbiorcy, w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 r. - nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r.