W porównaniu z lutym o 1 punkt procentowy zwiększył się odsetek badanych uważających, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku, odsetek negatywnie oceniających tę sytuację zmniejszył się o 1 punkt procentowy. W lutym o tym, że sytuacja w naszym kraju zmierza w złym kierunku przekonanych było 55 proc. respondentów, a 29 proc. miało zdanie przeciwne. Poglądu na ten temat nie wyraziło wówczas 16 proc.

Reklama

Jak podaje CBOS, zadowolenie z kierunku rozwoju sytuacji w kraju częściej wyrażali starsi respondenci, mieszkający w mniejszych miejscowościach, gorzej wykształceni, dobrze oceniający swoje warunki materialne. W grupach społeczno-zawodowych najczęściej pozytywnie kierunek zmian w kraju ocenili emeryci, a negatywnie pracownicy usług oraz uczniowie i studenci.

Zdaniem CBOS wskazuje, że opinie na ten temat są silnie różnicowane przez orientację polityczną i światopoglądową. Ogólną sytuację w kraju lepiej oceniły osoby częściej praktykujące religijnie oraz identyfikujące się z prawicą. W potencjalnych elektoratach partyjnych zadowolenie wyraźnie przeważa w grupie wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast wśród zwolenników ugrupowań opozycyjnych, niezdecydowanych oraz niezamierzających głosować znacznie częstsze są głosy krytyki.

Będzie lepiej czy będzie gorzej?

W stosunku do lutego nie zmieniły się znacząco przewidywania dotyczące sytuacji w Polsce w ciągu najbliższego roku. 22 proc. badanych (w stosunku do lutego wzrost o 1 punkt procentowy) prognozuje, że sytuacja poprawi się. 31 proc. uważa, że się nie zmieni (spadek o 4 pkt. proc.). 36 proc. sądzi, że sytuacja pogorszy się (wzrost o 1 pkt. proc.). 11 proc. nie ma na ten temat zdania (wzrost o 2 pkt. proc.).

18 proc. badanych (tyle samo co w lutym) ocenia obecną sytuacje polityczną, jako dobrą. Przeciwnego zdania jest 49 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.). Na początku marca oceniających ją, jako ani dobrą, ani złą było 27 proc. (spadek o 2 pkt. proc.). Zdania na ten temat nie ma 6 proc. (tyle samo co w lutym).

Sytuację polityczną – tak jak w przypadku ogólnych ocen sytuacji w kraju – lepiej oceniły osoby starsze, mieszkające w mniejszych miejscowościach, gorzej wykształcone, zadowolone z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych. W grupach społeczno-zawodowych byli to najczęściej emeryci i rolnicy. Ponadto większy odsetek ocen pozytywnych znajdujemy wśród osób bardziej religijnych oraz o prawicowych poglądach politycznych.

Reklama

Jak podaje CBOS, w potencjalnych elektoratach partyjnych jedynie wśród sympatyków Prawa i Sprawiedliwości zadowolenie z sytuacji politycznej przeważa nad niezadowoleniem. Zwolennicy ugrupowań opozycyjnych w zdecydowanej większości ocenili ją negatywnie. Niezadowolenie przeważa również wśród niezamierzających głosować oraz osób o niesprecyzowanych preferencjach partyjnych.

W marcu – podobnie jak miesiąc wcześniej – 26 proc. badanych obawiało się pogorszenia sytuacji politycznej, 15 proc. przewidywało jej poprawę (spadek o 1 pkt. proc. wobec lutego). 44 proc. zakłada utrzymanie status quo (wzrost o 1 pkt. proc.). 15 proc. nie miało zdania (tyle samo co w lutym).

Gospodarka…

39 proc. badanych ocenia, że sytuacja gospodarcza jest zła (w stosunku do lutego spadek o 4 pkt proc.). 25 proc. jest przeciwnego zdania (tyle samo co miesiąc wcześniej). 32 proc. ocenia, że nie jest ona ani dobra ani zła (wzrost o 4 pkt proc.). 4 proc. nie ma zdania na ten temat (tyle samo co przed miesiącem).

Podobnie jak w przypadku ogólnych ocen sytuacji w kraju oraz ocen sytuacji politycznej większe zadowolenie z kondycji gospodarki wyrazili starsi respondenci, mieszkający w mniejszych miejscowościach, gorzej wykształceni oraz dobrze oceniający warunki materialne swoich gospodarstw domowych. W grupach społeczno-zawodowych byli to najczęściej emeryci i rolnicy.

Tak jak we wcześniej analizowanych kwestiach częściej zadowolenie z sytuacji gospodarczej deklarowały osoby bardziej religijne, identyfikujące się z prawicą, a w potencjalnych elektoratach partyjnych – zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Sympatycy ugrupowań opozycyjnych w większości wyrazili niezadowolenie z kondycji gospodarki, a niezdecydowani na kogo głosować oraz niezamierzający brać udziału w wyborach częściej niż inni ocenili ją przeciętnie, jednak i wśród nich zadowoleni należą do mniejszości.

W marcu 20 proc. respondentów przewidywało polepszenie sytuacji gospodarczej (spadek 3 pkt. proc. wobec lutego), 31 proc. prognozowało pogorszenie (spadek o 1 pkt. proc.). 37 proc. uważało, że sytuacja gospodarcza nie zmieni się (wzrost o 1 pkt. proc.). 11 proc. badanych nie miało zdania (wzrost o 2 pkt. proc.).

Jak się żyje?

CBOS podaje, że zbliżone do zarejestrowanych poprzednio pozostały opinie na temat poziomu życia respondentów i ich rodzin.

52. proc. oceniło, ze im i ich rodzinie żyje się dobrze (tyle samo co w lutym), 40 proc. oceniło, że ani dobrze, ani źle (wzrost o 1 pkt. proc.), 7 proc. oceniło, że źle (spadek o 1 pkt. proc.).

53 proc. dobrze oceniła warunki materialne swoich gospodarstw domowych (wzrost o 1 pkt. proc. wobec lutego), 42 proc. oceniło je przeciętnie (wzrost o 2 pkt. proc.), 5 proc. oceniło je źle (spadek o 3 pkt. proc.).

Zadowolenie z poziomu życia własnej rodziny oraz z warunków materialnych swojego gospodarstwa domowego było częściej deklarowane przez respondentów o wyższych dochodach per capita oraz lepiej wykształconych. Większe odsetki zadowolonych w tym obszarze znajdujemy również wśród najmłodszych badanych i mieszkańców największych miast.

W marcu 53 proc. badanych liczyło na poprawę poziomużycia (wzrost o 1 pkt. proc. wobec lutego), 42 proc. nie zakładało żadnych zmian (wzrost o 2 pkt. proc.) 5 proc. przewidywało pogorszenie (spadek o 3 pkt. proc.).

"Po zarejestrowanej w lutym poprawie nastrojów społecznych w marcu nie odnotowaliśmy większych zmian. W stosunku do poprzedniego pomiaru zmniejszyło się trochę niezadowolenie w postrzeganiu sytuacji gospodarczej oraz warunków materialnych gospodarstw domowych, a zarazem w niewielkim stopniu ubyło prognozujących poprawę kondycji gospodarki, warunków materialnych oraz poziomu życia w przeciągu najbliższego roku" - czytamy w analizie CBOS.

"Od wielu miesięcy w ocenach sytuacji ogólnej, politycznej oraz gospodarczej przeważa niezadowolenie, a w prognozach odnoszących się do wszystkich analizowanych obszarów pesymizm jest wyrażany częściej niż optymizm. Co jednak warte podkreślenia, w porównaniu do jesieni ubiegłego roku wyraźnie widoczny jest spadek pesymizmu w prognozach na najbliższy rok i obecne przewidywania należą do najlepszych w przypadku większości wskaźników od mniej więcej półtora roku" - wskazano.

Badanie zrealizowano od 6 do 16 marca 2023 r. na próbie liczącej 993 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania: 58,0 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 24,6 proc. – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 17,4 proc. – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.

Danuta Starzyńska-Rosiecka