Przygotowany przez rząd Krajowy Plan Odbudowy przewiduje skierowanie na inwestycje 23,9 mld euro w ramach bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld euro w formie pożyczek.

Reklama

Cel strategiczny?

Zgodnie z założeniami RRF, celem strategicznym KPO jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii, oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym.

Ma to się odbywać się m.in. poprzez przyspieszenie rozwoju niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym, a także rozwój oparty na wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych.

Reklama

Sześć filarów europejskich

KPO koncentruje swoje działania na sześciu europejskich filarach odpowiedzi na kryzys i budowy odporności: zielonej transformacji, transformacji cyfrowej, inteligentnym i trwałym wzroście, spójności społecznej i terytorialnej, opiece zdrowotnej oraz odporności gospodarczej, społecznej i instytucjonalnej, oraz polityce na rzecz następnego pokolenia.

Reklama

Plan przewiduje transformację kluczowych sektorów gospodarki do modelu niskoemisyjnego, przy wykorzystaniu szans rozwoju w obszarze zielonych technologii, jak również efektywną adaptację najbardziej zagrożonych obszarów i sektorów do zmian klimatu.

Kolejny punkt to zapewnienie rozwoju infrastruktury łączności cyfrowej oraz rozwiązań w zakresie e-usług, wykorzystanie potencjału technologii przełomowych, cyfrowej edukacji, wzrostu kompetencji cyfrowych społeczeństwa, a także cyberbezpieczeństwa.

Zakłada się wyższa jakość i lepszy dostęp do usług zdrowotnych oraz wzmocnienie możliwości szybkiego reagowania systemu ochrony zdrowia na zagrożenia epidemiczne.

To też rozwój zrównoważonego transportu służącego konkurencyjnej gospodarce i inteligentnej mobilności.

Najwięcej środków na co?

W układzie pięciu tych komponentów najwięcej środków jest przeznaczonych na obszar Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - 6,347 mld euro oraz komponent Zielona, Inteligentna Mobilność – 6,074 mld euro. Odpowiednio stanowi to 26,6 proc. i 25,5 proc. całości środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO.

Przeznacza się też odpowiednio: na odporność i konkurencyjność gospodarki - 4,133 mld euro, na efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia 4,262 mld euro, oraz na najmniej 3,034 mld euro na transformację cyfrową.

Ogółem w ramach RRF najwięcej uwagi i środków finansowych w ramach KPO przeznacza się na zieloną transformację - około 11,75 mld euro. z tego najwięcej zostało zarezerwowane na kompleksowe działania w obszarze oszczędności energetycznej i zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł niskiej emisji. Planuje się m. in. zasilenie programu Czyste Powietrze przez ponad 3 mld euro.