Jakie możliwości daje e-learning?

E-learning bardzo szybko zyskuje uznanie jako nowa metoda zdobywania wiedzy i umiejętności, która znacznie obniża koszty kształcenia oraz ułatwia dostęp do edukacji. Na świecie w ten sposób studiują już miliony osób. W Polsce także obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania tą metodą kształcenia. Wpływ na popularyzację nauczania on-line ma m.in. coraz bardziej powszechny dostęp do Internetu. Przyczyn popularności e-learningu upatruje się również w ogromnych możliwościach, jakie ta metoda niesie. W dzisiejszym zapracowanym świecie nie każdy może sobie pozwolić na studia nawet w systemie zaocznym. Obowiązki zawodowe i rodzinne pochłaniają tak wiele czasu, że na kontynuowanie kształcenia na poziomie wyższym już go brakuje. Również osoby niepełnosprawne mają często problemy z podjęciem studiów w tradycyjnym systemie. Z myślą o takich właśnie osobach powołano do życia Polski Uniwersytet Wirtualny.

Czym różnią się studia wirtualne od tradycyjnych stacjonarnych?

Siłą studiów przez Internet jest ich mobilny charakter. Mimo że zajęcia prowadzone są w przestrzeni wirtualnej, studenci nie są jednak pozostawieni sami sobie. Nad ich postępami w nauce czuwają nauczyciele akademiccy, którzy nadzorują prawidłowy przebieg zajęć dydaktycznych. Studia na Polskim Uniwersytecie Wirtualnym oznaczają więc aktywny udział w dyskusjach oraz rozwiązywanie zadań i problemów wspólnie z innymi studentami. Markę PUW buduje także grono odpowiednio przygotowanych wykładowców. Kładą oni szczególny nacisk na to, aby przekazywana wiedza i umiejętności miały wymiar praktyczny, przydatny w karierze zawodowej studentów i absolwentów. Program studiów danego kierunku jest przygotowywany na podstawie standardów kształcenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minima programowe poszczególnych kierunków studiów wyznaczają dziekani.

Jak wyglądają studia przez Internet?

Program nauki na PUW jest taki sam jak w tradycyjnym systemie. Jego uwieńczeniem jest obrona pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej. Zarówno egzaminy kończące semestr, jak i obrona dyplomu mają na razie tradycyjną formę. Studenci przystępują do nich w siedzibie uczelni, bezpośrednio przed wykładowcą.

Podstawą studiów internetowych są zajęcia na platformie zdalnego nauczania. To na niej znajdują się materiały dydaktyczne, które student powinien opanować, wiadomości, z którymi powinien się zapoznać, a także zadania, testy, quizy i polecenia do dyskusji na forum. Studenci pracują w grupach pod opieką nauczycieli akademickich, którzy udzielają odpowiedzi na pytania, moderują dyskusje, a także zlecają i oceniają wykonanie zadań.

Studia przez Internet nie polegają na biernym czytaniu materiałów dydaktycznych i rozwiązywaniu testów, ale na aktywnym udziale w dyskusjach oraz rozwiązywaniu zadań i problemów wspólnie z innymi studentami. Podczas realizacji różnych projektów uczestnicy uczą się, jak wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Co ważne, studenci PUW mają również takie same prawa jak ich koledzy studiujący na tradycyjnych uczelniach państwowych i niepaństwowych. Otrzymują indeks oraz legitymację studencką, mogą ubiegać się o stypendia oraz kredyty studenckie, mają również możliwość studiowania w ramach indywidualnego toku studiów.

W jaki sposób studenci komunikują się z wykładowcami?

Są dwie drogi: komunikacja standardowa oraz wirtualna. Standardowa to spotkanie studenta z wykładowcą w uczelni w ramach konsultacji. Takie spotkania organizujemy dwa razy w semestrze, ale student może umówić się z prowadzącym na indywidualne konsultacje. Metody wirtualne to instrumenty komunikacji dostępne na naszej platformie zdalnego nauczania, czyli poczta e-mail, forum i czat.

Jak wygląda zaliczenie zajęć?

Ocena końcowa z przedmiotu składa się z dwóch ocen. Pierwsza jest podsumowaniem pracy na platformie, a druga zostaje wystawiona za egzamin lub zaliczenie w tradycyjnej formie. Aby zostać dopuszczonym do egzaminu lub zaliczenia, trzeba zaliczyć zajęcia na platformie.

W trakcie nauki na platformie prowadzący ocenia pracę studenta na podstawie jego aktywności – udziału w dyskusjach, udzielania odpowiedzi na pytania, wykonania zadań zleconych przez wykładowcę – projektów, prac pisemnych, testów, quizów. Jako pomoce naukowe uczelnia przygotowała multimedialne materiały dydaktyczne, są to e-booki, prezentacje, animacje, testy, quizy.

Czy studenci wirtualnego uniwersytetu znają się?

Dzięki instrumentom komunikacji wirtualnej – tak. Mają bowiem ze sobą kontakt praktycznie każdego dnia.

Poznają się za pomocą internetu, taka forma znajomości oczywiście nie spełnia wymagań naszych studentów. Te niedogodności rekompensują zjazdy konsultacyjne odbywające się w siedzibie uczelni. W nawiązywaniu znajomości pomaga też dziekanat, który odpowiednio tworzy grupy zajęciowe. Jeżeli mamy wiele osób mieszkających w Wielkiej Brytanii, dziekanat gromadzi je w jednej grupie, tak by mogli wspólnie się uczyć i spotykać. Nasi absolwenci, rozsiani po całym świecie, utrzymują kontakty nawet po skończeniu nauki.

Czego można się jeszcze nauczyć na PUW?

W naszej ofercie znajduje się również kilkaset kursów dotyczących m.in. technologii komputerowych i informatycznych, zarządzania, marketingu, psychologii i pedagogiki, prawa, nauk politycznych, zdrowia i opieki medycznej oraz nauk społecznych i filozofii. Przystąpienie do nauki nie wymaga matury lub innych dokumentów potwierdzających dotychczasowe wykształcenie. Kursy są dostępne dla wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Kurs już od chwili rekrutacji odbywa się w całości on-line. Dzięki temu łamiemy wszelkie bariery geograficzne. Wśród naszych klientów jest wielu rodaków przebywających za granicą. Osoby, które ukończą kurs z pozytywną oceną, otrzymują certyfikat w wybranym przez siebie języku potwierdzający zdobyte umiejętności.