Decyzja jest związana z faktem, że aktywa SKOK Polska nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.

KNF poinformowała, że zarząd Kasy Krajowej odmówił udzielenia SKOK Polska pomocy finansowej ze środków funduszu stabilizacyjnego. W związku z tym niemożliwe stało się samodzielne prowadzenie procesu naprawczego przez SKOK Polska

Reklama

W odpowiedzi na ogłoszenie KNF nie zgłosił się żaden bank gotowy uczestniczyć w procesie przejęcia SKOK Polska.

Według danych na 31 grudnia 2015 roku SKOK Polska posiadała ujemne fundusze własne w wysokości -92 mln zł i wykazywała bieżącą stratę w wysokości 46,2 mln zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 65,9 mln zł.

Aktualnie depozyty członkowskie zgromadzone przez 15,8 tys. członków SKOK Polska wynoszą 172,9 mln zł.

"Poważne nieprawidłowości ujawnione przez zarządcę komisarycznego i UKNF w działalności poprzednich władz SKOK Polska przed ustanowieniem w spółdzielczej kasie zarządcy komisarycznego znalazły odzwierciedlenie w zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw skierowanych do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie" - napisano w komunikacie KNF.

Wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK Polska stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).