Komisja Nadzoru Finansowego podjęła jednogłośnie decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie przejęcia SKOK Arka przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową. Jednocześnie postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zbadania możliwości przejęcia SKOK Arka przez bank.

Reklama

"W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Arka, KNF oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Arka. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 9 maja 2016 r. włącznie" - głosi komunikat KNF.

Również we wtorek KNF podjęła decyzję o przejęciu Powszechnej SKOK w Knurowie przez Alior Bank. Przejęcie to, podała KNF, zapewni "pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej Powszechnej SKOK".

Alior Bank ma objąć zarząd nad majątkiem Powszechnej SKOK 27 kwietnia. 1 czerwca Powszechna SKOK zostanie formalnie przejęta przez Alior Bank SA, jako bank przejmujący. "Do dnia przejęcia kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie" - zaznaczyła KNF.

"Według sprawozdawczości na koniec marca 2016 r., Powszechna SKOK posiadała ujemne fundusze własne w wysokości (-) 15,1 mln złotych, ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 45,4 proc. oraz wykazywała łączne straty na kwotę (-) 20,8 mln złotych. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 23,6 tys. członków Powszechnej SKOK wynoszą 42,1 mln złotych" - poinformowała komisja.

Przypomniała także, że już w lipcu 2015 roku ustanowiła w Powszechnej SKOK zarządcę komisarycznego. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, zaznaczyła KNF, że "Powszechna SKOK wykazywała na dzień 28 lipca 2015 r. ujemne fundusze własne w wysokości (-) 13,2 mln złotych oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 31,4 proc., co oznacza głęboką niewypłacalność". Komisja podała, że suma straty netto oraz strat z lat ubiegłych wynosiła (-) 19,7 mln złotych. W dniu 21 stycznia 2016 r., podała komisja w komunikacie, Kasa Krajowa SKOK poinformowała KNF o "odmowie udzielenia Powszechnej SKOK pomocy finansowej ze środków funduszu stabilizacyjnego".

Reklama

"W związku z tym niemożliwe stało się samodzielne prowadzenie procesu naprawczego przez Powszechną SKOK" - ogłosiła Komisja Nadzoru Finansowego.

W poniedziałek KNF wystąpiła do sądu o ogłoszenie upadłości SKOK Jowisz w Czeladzi w związku z nieprzekazaniem tej kasie przez Kasę Krajową SKOK we wskazanym terminie środków powodujących "usunięcie stanu niewypłacalności".