Wynik finansowy netto ogółem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) był ujemny i wyniósł 92,70 mln zł w I poł. 2013 r. wobec plus 64,25 mln rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wyniki finansowe kas w porównaniu z I półroczem 2012 r. pogorszyły się. Wynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. wyniósł minus 67,2 mln zł, przed rokiem był dodatni w wysokości 109,3 mln zł - głosi komunikat GUS.

Reklama

Zysk brutto wygospodarowało 20 kas na łączną kwotę 102,2 mln zł, tj. o 44,3 mln zł mniej niż w 23 kasach w I półroczu 2012 r. Straty brutto wystąpiły w 35 kasach w łącznej wysokości 169,4 mln zł. W I półroczu 2012 r. straty brutto wystąpiły w 36 kasach w wysokości 37,2 mln zł, podał Urząd.

Wynik finansowy netto ogółem w I półroczu 2013 r. wyniósł minus 92,7 mln zł (w I półroczu 2012 r. był dodatni i wyniósł 64,3 mln zł). Ujemny wynik finansowy netto kas był spowodowany m.in. dokonaniem odpisów aktualizujących wartość portfela pożyczkowego i kredytowego oraz nadwyżką poniesionych kosztów nad uzyskanymi przychodami - czytamy dalej.

Wartość depozytów przyjętych przez kasy według stanu na koniec czerwca 2013 r. zwiększyła się o 11,0 proc. r/r. Wartość depozytów ogółem wynosiła 17.245,11 mln na koniec czerwca br. Liczba umów depozytowych zmniejszyła się o 16,7 proc. r/r (tj. o 95,2 tys.). W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. zawarto 475,7 tys. nowych umów depozytowych, podał GUS.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. zawarto 571 tys. nowych umów pożyczkowych wobec 677 tys. w analogicznym okresie 2012 r. Stan zadłużenia członków kas na koniec czerwca 2013 r. zwiększył się o 4,5 proc. r/r do 10.377,1 mln zł. Przychody z całokształtu działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych zmniejszyły się o 17,8 proc. r/r do 1.832,80 mln zł w I poł. 2013 r. Koszty działalności operacyjnej wzrosły do 1.070,44 mln zł z 1.006,13 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Fundusze własne SKOK zmniejszyły się o 48,3 proc. r/r do 227,58 mln zł, głównie z uwagi na pogorszenie się pozycji wynik finansowy z lat ubiegłych oraz wynik finansowy netto okresu obrotowego, podał też GUS.

Według danych Urzędu, w końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziło 55 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. W ciągu I półrocza br. liczba kas nie uległa zmianie, a w porównaniu z końcem I półrocza 2012 r. zmniejszyła się o cztery. Liczba członków SKOK ogółem wzrosła o 2,2 proc. wobec poprzedniego półrocza i o 4,8 proc. r/r i wyniosła 2.648.326 osób.