Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury Wieloletni Plan Inwestycji Kolejowych (WPIK) obejmuje 110 projektów dotyczących budowy nowej, modernizacji istniejącej bądź odtworzenia-rewitalizacji infrastruktury kolejowej.

Reklama

Według dokumentu, w latach 2011-2013 na te cele wydanych zostanie prawie 21,5 mld zł, z czego ponad 10 mld zł pochodzić będzie ze środków UE, prawie 8 mld zł - z publicznych środków krajowych oraz ponad 3 mld zł ze środków własnych zarządcy infrastruktury - PKP Polskich Linii Kolejowych i innych środków prywatnych.

Budowa, modernizacja i rewitalizacja infrastruktury kolejowej ma w latach 2011-2013 objąć prawie 2300 km linii kolejowych i kosztować około 20 mld zł. Prace przygotowawcze to 21 projektów na ponad 2300 km linii za ok. 500 mln zł.

Środki mają pochodzić z funduszy UE: ISPA47, Spójności, TEN-T, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także z kredytów udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

Do krajowych źródeł finansowania plan zalicza środki własne PKP PLK, budżet państwa oraz Fundusz Kolejowy, którego podstawowym źródłem dochodów są wpływy z opłaty paliwowej od paliw i gazu do napędu pojazdów. Wsparcie ze środków publicznych w latach 2011-2013 to ponad 3,5 mld zł, a w okresie 2011-2015 - prawie 6,75 mld zł.

Dokument stwierdza, że realizacja planu jest podstawowym celem działalności PLK w najbliższych latach, a "z uwagi na zakres przewidywanych interwencji - jednym z głównych priorytetów gospodarczych kraju". PKP PLK są też odpowiedzialne za realizację programu i efektywne wydatkowanie środków.Główne zadania planu to dokończenie modernizacji ciągu kolejowego Zebrzydowice-Gdynia zarówno przez Warszawę (E 65), jak i Bydgoszcz (C-E 65), pilotażowe wdrożenie na jednej z linii najnowszych systemów sterowania ruchem pociągów, a także zakończenie modernizacji linii pomiędzy Warszawą a Katowicami i Krakowem, co umożliwi zwiększenie prędkości jazdy pociągów do 200 km/h.

Plan przewiduje też realizację projektów istotnych dla poszczególnych województw, np. rewitalizację i modernizację tzw. "kościerskiego korytarza kolejowego", czyli odcinka Kościerzyna - Gdynia, modernizację linii Krzyż - Kostrzyn czy Toruń - Bydgoszcz.

Dokument stwierdza, że "wieloletni program inwestycyjny jest narzędziem, które pozwoli na osiągnięcie efektów zakładanych w strategicznych dokumentach wskazujących kierunki rozwoju infrastruktury w Polsce", a nadrzędnym jego celem jest uzyskanie poziomu jakości usług świadczonych przez PLK, dostosowanego do oczekiwań i potrzeb przewoźników oraz ich klientów.

Za najistotniejsze ryzyko i tym samym największe zagrożenie dla programu uznaje się w dokumencie ryzyko polityczne, które "tworzy konglomerat powiązań zmian prawa ze zmianami ogólnej sytuacji społecznej i ekonomicznej". Dlatego plan zakłada utworzenie mechanizmów ograniczania zagrożeń i ryzyk m.in. przez ich nadzorowanie i monitorowanie.