Po porozumieniu z ZUS inspekcja pracy będzie miała dostęp do informacji gromadzonych przez zakład, które ułatwią przeprowadzenie kontroli pracodawcy. "Przed rozpoczęciem kontroli inspektor dowie się o liczbie zgłoszonych wypadków przy pracy w firmie wytypowanej do kontroli. Będzie też wiedział, ilu pracowników zgłosiła ona do ubezpieczenia społecznego i jaki rodzaj składek opłaca" - mówi Anna Tomczyk, zastępca głównego inspektora pracy.

Dzięki danym z ZUS inspektor, jeszcze przed kontrolą, zdobędzie wiedzę o faktycznej liczbie pracowników, którym pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wypadkowe, chorobowe, zdrowotne. Jeśli w trakcie sprawdzania firmy inspektor ustali, że faktycznie pracuje w niej więcej osób, niż wynika to z informacji ZUS, będzie mu łatwiej ustalić, ile z nich jest zatrudnionych nielegalnie.

Więcej informacji: Państwowa inspekcja pracy zaostrza walkę z zatrudnionymi na czarno

p