Obecnie zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie (od 1 listopada 2019 roku), ale istotne jest, że w tym roku planowana jest jego podwyżka. Świadczenie to jest przyznawanew celu częściowego pokrycia kosztów związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy osobie niezdolnej do samodzielnego funkcjonowania.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany:

 • Dziecku niepełnosprawnemu,
 • Osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • Osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, mającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność wystąpiła przed ukończeniem 21 roku życia,
 • Osobie, która ukończyła 75 lat.

Osoby dotknięte cukrzycą typu 1 również mają prawo do tego świadczenia. Wsparcie finansowe z tego tytułu nie jest uzależnione od dochodu na osobę w rodzinie, a przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego następuje na czas nieokreślony.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Aby ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o niepełnosprawności. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w odpowiednim Miejskim lub Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zależnie od miejsca zamieszkania.

Urząd miasta lub gminy ma miesiąc na rozpatrzenie wniosku o zasiłek pielęgnacyjny. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów termin ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy. Jeśli osoba nie jest zadowolona z decyzji urzędu miasta lub gminy w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego, może złożyć odwołanie do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny można złożyć osobiście w urzędzie miasta lub gminy, lub elektronicznie przez portal Emp@tia. Zasady przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego zakładają, że prawo do niego jest zasadniczo przyznawane na czas nieokreślony. Jeśli jednak orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności jest wydane na czas określony, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje do końca tego okresu, czyli do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność orzeczenia.

Reklama

Waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, waloryzacji podlegają:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • zapomoga wypłacana przez gminy,
 • inne świadczenia wypłacane przez gminy,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenie rodzicielskie.

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie, która ma prawo do dodatku pielęgnacyjnego,
 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,
 • członkowi rodziny, jeśli otrzymuje on za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.