Kiedy można odwołać darowiznę? Polskie prawo przewiduje kilka sytuacji, w których darczyńca może odwołać darowiznę:

Rażąca niewdzięczność obdarowanego. Jest to najczęstsza przesłanka odwołania darowizny. Zachodzi, gdy obdarowany dopuszcza się względem darczyńcy czynu świadczącego o rażącej niewdzięczności, np. znęcania się, obrazy czy ciężkiego naruszenia obowiązków rodzinnych.

Niedostatek darczyńcy. Darczyńca może odwołać darowiznę, jeżeli po jej dokonaniu popadł w niedostatek, tzn. nie może zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych.

Reklama

Niewykonanie polecenia. Jeżeli darowizna została dokonana z poleceniem, a obdarowany uchyla się od jego wykonania, darczyńca może ją odwołać.

Odwołanie darowizny na wypadek śmierci. Jeżeli darowizna została uczyniona na wypadek śmierci darczyńcy, a ten przeżył obdarowanego, darowizna zostaje odwołana z mocy prawa.

Reklama

Jak odwołać darowiznę?

Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie darczyńcy złożone obdarowanemu. Oświadczenie to powinno być złożone na piśmie oraz zawierać uzasadnienie odwołania. W przypadku rażącej niewdzięczności, darczyńca ma rok od dnia, w którym dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego, na złożenie oświadczenia. W pozostałych przypadkach termin wynosi 3 lata od dnia dokonania darowizny.

Ile kosztuje odwołanie darowizny?

Odwołanie darowizny samo w sobie nie wiąże się z żadnymi kosztami. Jeżeli jednak sprawa trafi do sądu, konieczne będzie poniesienie kosztów sądowych oraz ewentualnych kosztów zastępstwa procesowego.

Co po odwołaniu darowizny?

Po odwołaniu darowizny obdarowany ma obowiązek zwrócić darczyńcy przedmiot darowizny. Jeżeli zwrot nie jest możliwy, obdarowany powinien zwrócić równowartość przedmiotu darowizny.