Obecnie odszkodowanie za wypadek przy pracy wynosi 1431 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Do końca marca obowiązywała kwota 1269 zł ustalona w kwietniu 2023 roku, podczas gdy od kwietnia 2022 roku kwota ta wynosiła 1133 zł. Zatem świadczenie wzrasta co roku od 1 kwietnia. Warto wspomnieć, że w poprzednich miesiącach średnia kwota odszkodowania sięgała 8391 zł.

Reklama

ZUS ustala kwotę odszkodowania na podstawie procentowego stopnia uszczerbku, który jest określany przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską. Na przykład, jeśli osoba, która wnioskuje o odszkodowanie, doznała uszczerbku na zdrowiu w wysokości 5%, otrzyma 7155 zł, a jeśli uszczerbek wynosi 10%, otrzyma 14310 zł. ZUS zaznacza, że ocena lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej jest wydawana po zakończonej rehabilitacji. Orzecznicy biorą pod uwagę nie tylko stopień uszczerbku, ale także związek urazu z samym wypadkiem.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy z ZUS - stawki

Odszkodowanie za wypadek przy pracy jest najczęstszym świadczeniem wypadkowym. Poniżej przedstawiona jest lista kwot odszkodowań wypłacanych przez ZUS za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową, które obowiązują do 31 marca 2025 roku:

 • 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • 1431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
 • 25 044 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
 • 25 044 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
 • 128 799 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego, lub rencisty;
 • 64 399 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek, lub dziecko;
 • 128 799 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego, lub rencisty oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
 • 128 799 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie co najmniej dwoje dzieci zmarłego ubezpieczonego, lub rencisty oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
 • 25 044 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego, lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
 • 64 399 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego, lub rencisty oraz 25 044 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy z ZUS - wniosek

Aby otrzymać odszkodowanie za wypadek przy pracy, należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS. Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

 • Wniosek o wypłatę odszkodowania.
 • Protokół powypadkowy.
 • Wypełniony przez lekarza druk OL-9, potwierdzający zakończenie rehabilitacji, wystawiony przez zakład pracy.

Decyzja dotycząca wypłaty odszkodowania zostaje podjęta w ciągu 14 dni. Jeśli opinia jest pozytywna, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu kolejnych 30 dni.

Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Osoby ubezpieczone, które na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stały się trwale niezdolne do pracy, mogą złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie. Wielkość tego odszkodowania zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu, który jest mierzony w procentach. Istnieją dwa rodzaje uszczerbku: stały i długotrwały. Jakie są różnice między tymi pojęciami?

Stały uszczerbek na zdrowiu oznacza trwałe ograniczenie sprawności organizmu, które nie może być poprawione. Natomiast długotrwały uszczerbek na zdrowiu to ograniczenie sprawności organizmu, które utrzymuje się przez co najmniej 6 miesięcy, ale może ulec poprawie. Stopień uszczerbku na zdrowiu jest oceniany przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Aby otrzymać to odszkodowanie, zdarzenie musi być spowodowane zewnętrzną przyczyną i musi mieć miejsce w trakcie wykonywania pracy. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, która doznała urazu, powinna zgłosić to pracodawcy, który z kolei ma obowiązek przeprowadzić postępowanie powypadkowe i przygotować protokół powypadkowy w ciągu 14 dni.

Kiedy nie otrzymasz odszkodowania?

Odszkodowanie za wypadek przy pracy nie będzie wypłacone w dwóch przypadkach. Po pierwsze, kiedy jedyną przyczyną wypadku było umyślne naruszenie przepisów BHP przez pracownika. Po drugie, gdy wypadek był wynikiem rażącego niedbalstwa. Ponadto odszkodowanie nie przysługuje, jeśli poszkodowany pracownik znajdował się pod wpływem substancji psychoaktywnych lub alkoholu.