Czym jest dodatek dla sieroty zupełnej?

Dodatek dla sieroty zupełnej to świadczenie, które może być przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z rentą rodzinną. Należne jest ono osobom, których rodzice nie żyją lub których matka nie żyje, a ojciec jest nieznany.

Komu przysługuje dodatek dla sieroty zupełnej?

Reklama

Według art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, "[j]eżeli do renty rodzinnej uprawniona jest sierota zupełna, przysługuje jej dodatek dla sierot zupełnych".

Reklama

Jak wskazuje nazwa, dodatek jest wypłacany sierotom zupełnym uprawnionym do renty rodzinnej – czyli osobom, których rodzice nie żyją, lub których matka nie żyje, a ojciec jest nieznany. Jak wskazują wytyczne na stronie internetowej ZUS-u, świadczenie to przyznawane jest bez względu na liczbę osób uprawnionych do renty rodzinnej (czyli bez względu na liczbę dzieci zmarłych rodziców), a także bez względu na wiek.

Reklama

Jak wnioskować o dodatek dla sierot zupełnych?

Aby otrzymać to świadczenie, należy złożyć wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej, dokument potwierdzające datę zgonu rodziców lub też dokument stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia z brakiem danych dotyczących ojca dziecka.

Kiedy spełni się warunki do przyznania dodatku, wniosek złożyć można w dowolnym czasie. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika, pisemnie lub ustnie do protokołu, w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS-u, a także listownie lub za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego.

Dodatek dla sieroty zupełnej 2024. Ile wynosi?

Od 1 marca 2024 roku dodatek dla sieroty zupełnej wynosi 620,36 zł. Jak wskazuje wspomniana ustawa o emeryturach i rentach z FUS, kwota ta podlega podwyższeniu z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji emerytury i rent.

Jak długo otrzymuje się dodatek dla sieroty zupełnej?

Na stronie ZUS-u nie są dostępne informacje na temat tego, jak długo można pobierać dodatek dla sieroty zupełnej. Jest to jednak dodatek do renty rodzinnej, w związku z tym koniec pobierania tego świadczenia będzie jednoznaczny z końcem przyznawania dodatku.

Rentę rodzinną otrzymują dzieci własne, drugiego małżonka lub przysposobione:

  • do ukończenia przez nie 16. roku życia;
  • do ukończenia przez nie 25. roku życia, w przypadku gdy się uczą;
  • bez względu na to, ile mają lat, w przypadku gdy stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25. roku życia.

Co istotne, jeśli dziecko ukończyło 25. rok życia na ostatnim roku studiów, to prawo do renty jest przedłużone do końca tego roku studiów.