Wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie, znane jako świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, przeznaczone jest dla tych, którzy potrzebują pomocy w wykonywaniu prostych czynności. Blisko połowa osób, które otrzymują to dodatkowe wsparcie, znanego powszechnie jako "500 plus dla seniorów", ma 75 lat lub więcej.

Reklama

Kto może skorzystać ze świadczenia pielęgnacyjnego?

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, musisz spełnić następujące warunki:

  • Być osobą pełnoletnią (ukończyć 18 lat).
  • Być niezdolnym do samodzielnej egzystencji, co potwierdza orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.
  • Nie być uprawnionym do otrzymywania emerytury ani renty, nie posiadać ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych (za wyjątkiem jednorazowych świadczeń), ani nie być uprawnionym do świadczenia z zagranicznej instytucji emerytalno-rentowej.
Reklama

Jeśli jesteś uprawniony do innych świadczeń (emerytury, renty, lub innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych), suma tych świadczeń nie może przekroczyć 2157,80 zł brutto. Ponadto musisz mieć miejsce zamieszkania w Polsce, mieć polskie obywatelstwo lub mieć prawo pobytu, lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub mieć zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).

Ile wynosi świadczenie uzupełniające?

Świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł przysługuje, gdy:

  • Nie posiadasz uprawnień do emerytury ani renty, oraz nie posiadasz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub
  • Posiadasz takie świadczenia, jednak ich łączna kwota brutto nie przekracza 1657,80 zł.

Jeżeli otrzymujesz emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych, a suma brutto tych świadczeń przekracza 1657,80 zł, ale nie przekracza 2157,80 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Ta kwota będzie różnicą między 2157,80 zł a łączną kwotą przysługujących ci świadczeń.

Aby starać się o świadczenie uzupełniające, konieczne jest złożenie wniosku. Może to zrobić w twoim imieniu przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik lub opiekun faktyczny. Wniosek można złożyć osobiście w dowolnej placówce ZUS, drogą pocztową lub elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Zmiany od 1 marca 2024

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłosił w Dzienniku Ustaw komunikat dotyczący kwoty miesięcznej, która uprawnia do otrzymania świadczenia uzupełniającego.

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2023 r. poz. 156, 535, 1429 i 2760) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2024 r. kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego wynosi 2419,33 zł - wskazano w dokumencie.

Zwiększenie kwoty rent i emerytur w marcowej waloryzacji spowoduje automatyczne podniesienie limitu uprawniającego do otrzymania świadczenia. Dziennik Gazeta Prawna podaje, że limit wzrośnie z 2 157,80 zł do 2 414,58 zł. Oznacza to, że pełne 500 plus dostaną osoby, których emerytury lub renty (plus ewentualne dodatkowe świadczenia finansowane ze środków publicznych) nie przekraczają 1 914 zł 58 gr (w porównaniu do obecnego - 1 657,80 zł).