Zgodnie z najnowszą aktualizacją, kwota przyznawana w ramach programu Rodzina 500+ została zwiększona do 800 złotych na każde dziecko aż do ukończenia 18. roku życia. Jednak dla pewnych rodzin, zwłaszcza tych, które korzystają z usług żłobka lub klubu dziecięcego, istnieje opcja starań się o dodatkowe wsparcie w wysokości 400 złotych miesięcznie w ramach inicjatywy 400 Plus.

Reklama

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna to kolejny instrument wsparcia rodzin sprzyjający łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi - podaje portal gov.pl

Jak działa program 400 plus?

Inicjatywa 400 Plus, zwana również "żłobkowym", koncentruje się na pomaganiu rodzicom w pokryciu wydatków związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach lub klubach dziecięcych. Wsparcie to może również być wykorzystane na wynagrodzenie opiekuna dziennego. Jednak istotnym wymogiem jest zarejestrowanie placówki w Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych. Rodzice mogą pobierać to świadczenie nie dłużej niż do momentu ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko skończyło 4. rok życia. Co ważne - aby otrzymać świadczenie 400 plus, nie trzeba spełniać żadnego kryterium dochodowego.

Reklama
Reklama

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że wsparcie finansowe wynosi maksymalnie 400 złotych miesięcznie na każde dziecko, jednak nie może przekroczyć kwoty opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w danej instytucji. Dofinansowanie jest dostępne dla rodziców, opiekunów prawnych oraz innych osób, którym sąd przyznał opiekę nad dzieckiem.

Ministerstwo dodatkowo zaznaczyło, że dofinansowanie zostanie przelane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, zatrudniającego opiekuna dziennego, lub też na konto bankowe opiekuna dziennego prowadzącego swoją działalność na własny rachunek. Środki te mają na celu obniżenie opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka.

W sytuacji, gdy rodzice dziecka są rozwiedzeni i sąd zatwierdził opiekę naprzemienną, świadczenie żłobkowe jest podzielone między obu rodziców, co oznacza, że każdy z nich otrzymuje 200 zł.

Rodzic może otrzymywać świadczenie 400 plus na opiekę w żłobku, klubie dziecięcym lub korzystanie z usług opiekuna dziennego w następujących przypadkach: dla pierwszego i jedynego dziecka w rodzinie; dla pierwszego dziecka w rodzinie, jeśli na kolejne dzieci rodzina otrzymuje rodzinny kapitał opiekuńczy; dla drugiego i kolejnych dzieci w rodzinie, które mają mniej niż 12 miesięcy lub więcej niż 35 miesięcy, na które Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał rodzinny kapitał opiekuńczy, a rodzic pobrał go w łącznej przysługującej mu wysokości.

Ile wynosi świadczenie żłobkowe?

Mimo że nazwa "400 plus" sugeruje, że dofinansowanie pobytu w żłobku wynosi 400 zł, należy zaznaczyć, że kwota ta nie przekracza opłaty ponoszonej przez rodziców za uczestnictwo dziecka w żłobku. Uwzględnia się w tym kontekście opłatę za miesiąc korzystania z usług placówki, z uwzględnieniem wszelkich dostępnych zniżek, lecz bez wliczania opłat za wyżywienie.

Jak ubiegać się o 400 plus?

Aktualnie trwa przyjmowanie wniosków na nowy cykl rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 lutego 2024 roku i potrwa do 30 kwietnia 2024 roku. Następny okres rozliczeniowy zostanie uruchomiony 1 czerwca 2024 roku i zakończy się 31 maja 2025 roku. Dzięki temu zapewniona jest ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego dla rodzin.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest odpowiedzialny za przyjmowanie, rozpatrywanie i przekazywanie środków związanych z dofinansowaniem. Wniosek o dofinansowanie może być złożony wyłącznie przez internet za pośrednictwem portalu PUE ZUS, platformy Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

Wniosek o świadczenie 400 plus można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko rozpoczyna uczęszczanie do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystanie z usług opiekuna dzienne. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 2 miesięcy od tego momentu, ZUS przyznaje dofinansowanie od daty, kiedy dziecko rozpoczęło pobyt w tych miejscach. Natomiast jeśli wniosek zostanie złożony później, wsparcie jest przyznawane od miesiąca złożenia wniosku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje informacje o przyznaniu świadczenia na profil PUE-ZUS wnioskodawcy oraz na podany we wniosku adres e-mail.