Odprawa tylko w przypadku zwolnień grupowych?

Odprawa z pracy dotyczy głównie zwolnień grupowych, choć jest możliwa w przypadku zwolnień indywidualnych pod warunkiem jednak, że umowa nie została rozwiązana z winy pracownika, a pracodawcy, natomiast osoba zatrudniona nic nie mogła z tym zrobić.

Wracając jednak do zwolnień grupowych, według Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników odprawy są przyznawane w przypadku konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn, które nie są zależne od pracowników, stosując wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę (oraz na mocy porozumienia stron), jeżeli w okresie nie dłuższym niż 30 dni zwolnienie dotyczy:

Reklama
  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  • 10 proc. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników".

Pozostałe warunki do uzyskania odprawy za zwolnienie z pracy

Aby móc starać się o odprawę po zwolnieniu z pracy, wypowiedzenie musi być inicjatywą pracodawcy – z przyczyn, które są niezależne od pracownika. Jednak istnieje możliwość otrzymania odprawy w przypadku wypowiedzenia za porozumieniem stron, z tym że pracownik musi wówczas udowodnić, że to nie on zaproponował rozwiązanie umowy, a pracodawca.

Jeżeli pracownik sam decyduje o tym, że chce wypowiedzieć umowę, nie przysługuje mu prawo do odprawy. Nie otrzymają jej również pracownicy, którzy rażąco złamali przepisy i zwolnieni zostali dyscyplinarnie.

Ile wynosi odprawa z tytułu zwolnień grupowych?

We wspomnianej już ustawie stawki odprawy są określone w art. 8 ust. 1. W związku z tym pracownikowi zwolnionemu w ramach zwolnienia grupowego przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata, dwumiesięcznego wynagrodzenia – jeśli był zatrudniony od 2 do 8 lat, oraz trzymiesięcznego wynagrodzenia, kiedy okres zatrudnienia przekroczył 8 lat.

Reklama

Odprawa za zwolnienie z pracy nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu, kiedy umowa zostaje rozwiązana.

Odprawa wypłacana jest raz, nie można jej przekazywać w ratach, a prawo do niej zostaje nabyte ostatniego dnia pracy. Powinna być wypłacona z ostatnią pensją.

Czy pracodawca może ustalić inne warunki przyznania odprawy?

Choć dostępne są regulacje w sprawie zwolnień grupowych, pracodawca może je ustalić samodzielnie w wewnętrznych przepisach. Co jednak istotne, muszą to być warunki korzystniejsze. Wówczas odprawy za zwolnienie z pracy są możliwe także w mniejszych firmach i w innej wysokości. Wszystko zależy tutaj od tego, co chce zaoferować dany pracodawca.