EBA poinformowała, że w tym roku badaniom zostanie poddanych 90 banków, w tym banki, które nie podlegały stress-testom w 2010 r. Urząd zaznaczył, że aktywa banków, które zostaną poddane testom stanowią 65 proc. aktywów unijnego sektora bankowego i ponad połowę aktywów bankowych w każdym z krajów UE.

Reklama

Spraw­dza­ne ban­ki przej­dą pomyślnie te­st, o ile ich tzw. współ­czyn­nik Tier 1( jest to sto­su­nek tzw. kapitału pierw­szej ka­te­go­rii do ak­ty­wów wa­żo­nych ry­zy­kiem) nie spad­nie po­ni­żej 5 proc.

PKO BP pozytywnie przeszedł unijne stress testy w 2010 r., którym zostało poddane 91 banków. Siedem banków w UE nie przeszło sprawdzianu wytrzymałości. Z powodzeniem testy przeszły też europejskie banki obecne w Polsce, takie jak włoski UniCredit (Pekao SA), belgijski KBC (Kredyt Bank) holenderski ING (ING Bank Śląski), hiszpański Santander (BZ WBK), niemiecki Deutsche Bank, francuski Societe Generale (m.in. Eurobank) czy BNP Paribas (Fortis Bank).

Tzw. stress testy są regularnie przeprowadzane przez krajowe nadzory bankowe albo przez same instytucje finansowe, jednak ich wyniki nigdy wcześniej nie były w UE podawane do wiadomości publicznej. Operacja polega na sprawdzeniu, jak banki radzą sobie w przypadku skrajnych scenariuszy rozwoju sytuacji gospodarczej: recesji, wzrostu bezrobocia, spadków na giełdach, utraty zaufania do obligacji państwowych czy wzrostu nieściągalnych kredytów.

Przygotowywane od początku 2010 roku badanie miało pokazać, w jakim stopniu europejskie banki są wytrzymałe na powtórkę kryzysu, czy też muszą być dokapitalizowane. Decyzja o ujawnieniu w UE (na wzór USA) wyników miała przyczynić się do wzrostu zaufania do europejskich banków i ukrócić spekulacje o ich złej kondycji finansowej spowodowanej np. ukrywaniem tzw. toksycznych aktywów.