Nowy dyrektor Narodowego Instytutu Wolności coraz bliżej

Wysłuchanie publiczne odbędzie się z udziałem przedstawicieli Rady NIW, Szefa KPRM oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego. Kandydaci będą odpowiadać na pytania organizacji pozarządowych, w tym z obszaru: sfera pożytku publicznego, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ustawa prawo o stowarzyszeniach i ustawa o fundacjach.

Kto się zakwalifikował

Reklama

Do etapu wysłuchania publicznego zakwalifikowani zostali: Michał Braun, Adela Gąsiorowska, Michał Guć oraz Mirella Panek – Owsiańska. Wcześniej, kandydaci musieli przejść trzy etapu. Etapem I była ocena formalna, w tym sprawdzenie kompletności dokumentów oraz m.in. posiadanie obywatelstwa polskiego, niekaralność czy posiadanie doświadczenia w zarządzaniu zespołem i przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w organizacjach pozarządowych lub innych zorganizowanych formach społeczeństwa obywatelskiego. Etap II polegał na przeprowadzeniu oceny kompetencji kierowniczych kandydatek i kandydatów. Etap III obejmował sprawdzenie poziomu wiedzy kandydatów w zakresie wymaganym na stanowisku dyrektora tej instytucji oraz znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym wykonywanie zadań dyrektora Instytutu.

Narodowy Instytut Wolności (NIW-CRSO) / Materiały prasowe / NIW-CRSO
Reklama

Czym jest NIW - CRSO

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest odpowiedzialny za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Instytut udziela wsparcia organizacjom pozarządowym w ramach dziewięciu programów grantowych. Wśród nich są m.in. Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz Korpus Solidarności - Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego. Obecnie dyrektorem NIW-CRSO jest Michał Braun, który objął tę funkcję po kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która wykazała liczne nieprawidłowości.