Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad podwyższeniem zasiłku pogrzebowego. Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który trafił do konsultacji, zakłada m.in. zwiększenie zasiłku pogrzebowego, a także jego późniejszą waloryzację.

Reklama

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skomentowała w poniedziałek, w mediach społecznościowych wskazała, że koszty pogrzebu znacznie wzrosły, stąd przygotowana przez resort ustawa, która zakłada podniesienie zasiłku z 4 na 7 tys. złotych. To rozwiązanie potrzebne natychmiast, ale myślimy też o przyszłości i dlatego w projekcie ustawy znajduje się mechanizm corocznej waloryzacji zasiłku. Projekt został skierowany do konsultacji - a Wy, widzicie potrzebę takiej zmiany? - napisała w poniedziałek szefowa resortu rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na platformie X.

Nowelizacja przewiduje wejście w życie po 14 dniach. Coroczna waloryzacja zasiłku pogrzebowego - zgodnie z projektem - dokonywana będzie co roku - 1 marca. Zasiłek pogrzebowy będzie przysługiwał w wysokości obowiązującej w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.

Zasiłek celowy

W nowelizacji doprecyzowane będą także zasady przyznawania zasiłku celowego z pomocy społecznej. Obecnie, zasiłek celowy jest przyznawany przez gminy w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej a także w przypadku poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego. W szczególności zasiłek celowy może być przeznaczony na sfinansowanie wyrobów medycznych, leczenia, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zmiany mają na celu doprecyzowanie zasiłku celowego. W związku z powyższym zasiłek celowy, w kwocie do 2000 zł będzie skierowany:

  • na pokrycie kosztów pogrzebu osobie, która pokryła koszty pogrzebu, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy;
  • jeśli osoba, która pokryła koszty pogrzebu jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego i poniosła w związku z pogrzebem nadzwyczajne, trudne do przewidzenia, niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego, koszty.

Komu przysługuje zasiłek

Zasiłek przysługuje: członkowi rodziny, pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, osobie obcej jeżeli pokryli koszty pogrzebu.

Ile wynosi

Zasiłek pogrzebowy przysługuje:

  • członkowi rodziny – 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu;
  • osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.