Miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego

Miesięczna wysokość zasiłku rodzinnego jest stosunkowo niska, niezmienna od lat. Wypłaty z tytułu zasiłku rodzinnego wynoszą od 95 zł do 135 zł miesięcznie.

Reklama
dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 95 zł
dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 124 zł
dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 135 zł

Kiedy waloryzacja

Ustawa o świadczeniach rodzinnych daje możliwość weryfikacji wysokości świadczeń rodzinnych.

Po pierwsze, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych bada i przedstawia próg wsparcia dochodowego rodzin, a następnie minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określa, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin. Po przeprowadzeniu weryfikacji wysokości świadczeń rodzinnych, Rada Ministrów, do dnia 15 maja, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego: propozycje wysokości kwot: m.in

wysokość dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego;zapomoga z tytułu urodzenia dziecka;wysokości świadczeń rodzinnych, z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Rada Dialogu Społecznego po otrzymaniu propozycji i informacji Rady Ministrów, uzgadnia wysokość świadczeń wyżej wymienionych w terminie do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego.

W przypadku, gdy Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni kwot w terminie, Rada Ministrów określi je w drodze rozporządzenia do dnia 15 sierpnia danego roku, na poziomie nie niższym niż wynika to z propozycji.

Wysokość kwot ogłoszona zostanie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 sierpnia roku, w którym przeprowadza się weryfikację.Dla kogo zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Prawo do zasiłku a wiek dziecka

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom i opiekunom dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie pełnoletniej, uczącej się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym wyrokiem sądowym bądź ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony , zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Komu nie przysługuje zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że: a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, b) ojciec dziecka jest nieznany, c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

urodzenia dziecka;opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;samotnego wychowywania dziecka;wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;rozpoczęcia roku szkolnego;podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Kryterium dochodowe

Jednym z kryteriów, obok wieku, jest kryterium dochodowe. Aby otrzymać zasiłek rodzinny, przeciętne miesięczne dochody rodziny w przeliczeniu na osobę nie powinny przekraczać kwoty 674 zł. W przypadku rodziny, gdzie dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności - miesięczne dochody rodziny w przeliczeniu na osobę nie powinny przekraczać 764 zł.