We wtorek, 23 kwietnia Rada Nadzorcza ZUS zajmie się zaopiniowaniem Zbigniewa Derdziuka na prezesa ZUS.

We wtorek, 23 kwietnia o godzinie 11 Rada nadzorcza ZUS zajmie się zaopiniowaniem Zbigniewa Derdziuka na stanowisko prezesa ZUS.

Jak dowiedział się dziennik.pl – zaopiniowanie Derdziuka będzie pierwszym punktem spotkania rady. Po pozytywnym zaopiniowaniu Derdziuka na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opinia zostanie przekazana do ministry rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Następnie szefowa MRPiPS może skierować wniosek o powołanie prezesa ZUS do premiera Donalda Tuska.

Reklama

To już kolejna kandydatura, która wpłynęła do rady nadzorczej ZUS. Pod koniec lutego rada pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Doroty Bieniasz. Z informacji opublikowanych przez „Puls Biznesu” wynika, że według nieoficjalnych informacji Dorota Bieniasz nie dostała zielonego światła od premiera Donalda Tuska.

Kim jest Zbigniew Derdziuk?

Reklama

W latach 2009-2015 Zbigniew Derdziuk pełnił funkcję prezesa ZUS. W latach 2007-2009 był ministrem bez teki w pierwszym rządzie Donalda Tuska. A w latach 1998-1999 oraz 2005-2006 był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

10 stycznia premier Donald Tusk odwołał prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudę Uścińską. Wniosek do premiera o odwołanie Gertrudy Uścińskiej złożyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Kto powołuje i odwołuje prezesa ZUS

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych prezesa ZUS powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego złożony po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Zakładu na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Kto może zostać prezesem ZUS

Stanowisko prezesa ZUS może zajmować osoba, która:

  • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
  • jest obywatelem polskim;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • posiada kompetencje kierownicze.