342,81 zł miesięcznie ekwiwalentu za węgiel dla tej grupy byłych pracowników

Reklama

W marcu ZUS rozliczy i potrąci różnicę w wysokości tego świadczenia. Przyczyną obniżenia kwoty ekwiwalentu jest niższa cena węgla.

Ponieważ zmieniła się cena węgla kamiennego, w 2024 r. zmienia się kwota ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, który przysługuje byłym pracownikom przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe. W marcu 2024 r. świadczeniobiorcy, którym ZUS wypłaca ten ekwiwalent co miesiąc, otrzymają kwotę po potrąceniu różnicy za styczeń i luty 2024 r.

Podstawą zmiany kwoty i potrącenia jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2023 roku (M.P. z 2024 r. poz. 35). Cena ta wyniosła 2137,88 zł i jest niższa niż cena ogłoszona w 2023 r. za rok 2022.

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla (w ilości 1800 kg rocznie) ustalona z wykorzystaniem podanej ceny wynosi od stycznia 2024 r. 342,81 zł miesięcznie [1]. Osoby, które w styczniu i lutym br. otrzymały ekwiwalent w kwocie wyższej, czyli 384,64 zł, w marcu otrzymają kwotę po potrąceniu nadpłaty za styczeń i luty.

Podstawa prawna

[1] Art. 74 ust.2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2022 r. poz. 2542 z późn. zm.).