Dodatkowa ochrona pracownika

Większa ochrona będzie przysługiwała pracownikom od stycznia 2024 roku. Na czym będzie polegać?

Najprościej rzecz ujmując, jeśli pracownik nie będzie zgadzał się z wypowiedzeniem umowy o pracę i wniesie sprawę do sądu pracy, na jego wniosek sąd będzie mógł nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia.

Reklama

Stanie się tak wtedy, jeśli sąd pracy pierwszej instancji uzna, że wypowiedzenie umowy o pracę było bezskuteczne lub przywróci pracownika do pracy. Wydając taki wyrok, sąd będzie zobowiązany na wniosek pracownika nakazać pracodawcy zatrudnianie go aż do czasu wydania prawomocnego wyroku. A to może potrwać długo, nawet trzy lata. Tyle może zająć proces przed obiema instancjami.

Reklama

Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem. Co się zmieniło?

Aktualnie sąd pracy również może nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu uprawomocnienia się wyroku, ale nie musi tego robić. Od stycznia 2024 roku, na wniosek pracownika, sąd będzie nakładał taki obowiązek obligatoryjnie. Dzięki temu pracownikowi będą nadal przysługiwały dotychczasowe świadczenia.

Co mówią nowe przepisy?

Z początkiem stycznia 2024 wchodzą w życie zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych. Obejmują m.in. dodany art. 477 (2) Kodeksu postępowania cywilnego. To właśnie ten nowyprzepis daje pracownikom większą ochronę. Z jego treści wynika, że:

§ 1. „Zasądzając należność́ pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy, sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności w części nieprzekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika.”

§ 2 „Uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd na wniosek pracownika nakłada w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.”