Z PRAC RZĄDU

Reklama

Urlop dla urzędników. Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o służbie cywilnej oraz zmianie innych ustaw. Kończą się właśnie uzgodnienia międzyresortowe i jeszcze w tym miesiącu projekt ma być przyjęty przez rząd. Zgodnie z projektem urzędnikom służby cywilnej po pięciu latach pracy w administracji przysługiwać będzie co roku dodatkowy urlop. Maksymalny jego wymiar nie będzie mógł przekroczyć 12 dni. Powstanie rejestr członków służby cywilnej a egzamin na urzędnika mianowanego nie będzie sprawdzał predyspozycji kierowniczych kandydatów. Obecnie żadna instytucja nie gromadzi danych na temat liczby osób zatrudnionych w administracji publicznej. Projekt zakłada też, że osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe w dniu wejścia w życie nowelizacji zachowają stosunek pracy na podstawie powołania.

W SEJMIE

Zasiłek opiekuńczy. W Sejmie znajduje się projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zakłada on, że dobrowolnie opłacający składkę na ubezpieczenie chorobowe, zyskają prawo do zasiłku opiekuńczego. Chodzi przede wszystkim o prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące, osoby wykonujące pracę nakładczą, na podstawie umowy agencyjnej i zlecenia oraz duchownych. Nowelizacja ma na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2006 r. (P 45/06), który uznał za niekonstytucyjny art. 32 ust. 1 pkt. 2 i 3 tej ustawy. Zasiłek opiekuńczy przysługuje gdy ubezpieczony otrzyma zwolnienie lekarskie na pełnienie osobistej opieki nad chorym dzieckiem do 14 lat oraz innym chorym członkiem rodziny.

Praca w USA i Kanadzie. Polska podpisała umowy o zabezpieczeniu społecznym z USA i Kanadą. Wejdą w życie w II połowie tego roku po zakończeniu procedur ratyfikacyjnych. Na ich mocy osoby, które pracują lub pracowały w USA czy Kanadzie, będą mogły doliczyć ten okres, starając się o emeryturę w ZUS. Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej, poinformowała, że negocjacje trwały trzy lata. Okresy ubezpieczenia w Polsce i USA lub Kanadzie będą sumowane. Osoby, którym ZUS ustalił prawo do emerytury wyłącznie na podstawie polskich okresów ubezpieczenia, po wejściu w życie umów będą mogli złożyć do ZUS wniosek o przeliczenie okresów ubezpieczenia. Emerytura po złożeniu takiego wniosku zostanie wyliczona na podstawie łączonych okresów ubezpieczenia w dwóch krajach. Umowy przewidują też, że polska firma delegująca do USA pracowników nie będzie płacić składek do systemu amerykańskiego lub kanadyjskiego.

ORGANIZACJE

Wysokie koszty pracy. Konfederacja Pracodawców Polskich alarmuje, że wysokie, rosnące koszty pracy, niedobór pracowników i groźba recesji są powodem tego, że Polska przestaje być traktowana priorytetowo przez zagranicznych inwestorów. Zdaniem KPP, do niedawna w porównaniu do państw Europy Zachodniej, koszty prowadzenia działalności gospodarczej były w Polsce cztero-, pięciokrotnie niższe. Ta przewaga zmalała, a wzrost wydajności nie następuje odpowiednio szybko. Obok słabnącego atutu niskich kosztów pracy zagrożeniem dla gospodarki jest - zdaniem KPP - niedostosowanie systemu edukacji do zmieniającego się rynku pracy, utrata kapitału ludzkiego, oraz niewykorzystanie okresu wzrostu gospodarczego do reformowania budżetu i obniżenia podatków.

Kolumnę przygotowała Elżbieta Krysiewicz, redakcja „Doradcy Podatnika”, grupy czasopism prawnopodatkowych, wydawnictwo Trendy, www.e-podatnik.pl