Leśnicy są zatrudniani przez Lasy Państwowe, które podlegają Ministerstwu Środowiska. Oczywiście jest też pewna liczba leśników, którzy pracują w lasach prywatnych, lecz na razie nie jest ich zbyt wielu.

Reklama

Do zadań leśników należy opieka nad lasem, zwalczanie szkodników i kłusownictwa, a także nadzór nad wycinaniem i sadzeniem drzew. Leśnikom, podobnie jak służbom mundurowym, przyznawane są stopnie służbowe:

• aspirant leśny

• leśniczy

• adiunkt

• młodszy inspektor

• inspektor

• starszy inspektor

Powyżej starszego inspektora są dyrektorzy, kolejno: leśny, inspekcyjny, zarządzający (dwóch stopni) i stanowiący. Stopnie te są podstawą do przyznawania pracownikom leśnym wynagrodzenia zasadniczego. Każdemu z nich są przyporządkowane odpowiednie współczynniki zaszeregowania zależne od zajmowanego w Służbie Leśnej stanowiska. Pomnożona przezeń stawka wyjściowa wynosząca 950 zł da podstawową pensję leśnika.

Służba Leśna została podzielona na 4 szczeble organizacyjne: Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje LP, nadleśnictwa i jednostki organizacyjne LP o zasięgu krajowym. Leśnicy tam zatrudnieni zajmują odpowiednie do ich stopni stanowiska służbowe. One stanowią podstawę do wyliczenia, przysługującego im poza wynagrodzeniem podstawowym, wypłacanego corocznie dodatku funkcyjnego. Wylicza się go, mnożąc stawkę wyjściową (950 zł) przez odpowiedni współczynnik. Aby leśnik zajmował stanowisko służbowe, musi mieć nie tylko odpowiedni stopień, ale też wykształcenie i staż pracy. Na najniższych stanowiskach na danym szczeblu nie trzeba mieć ukończonych studiów. Żeby być gajowym bądź podleśniczym, wystarczy mieć średnie wykształcenie leśne. Jednak żeby się dzielnie wspinać po szczeblach kariery i zdobywać kolejne stanowiska służbowe, trzeba mieć ukończone studia wyższe. I tak, nadleśniczy musi mieć ukończone studia na kierunku leśnictwo.

Reklama

Leśnicy przechodzą na emeryturę tak jak wszyscy – po osiągnięciu wieku 65 lat (kobiety leśnicy – 60 lat).

Podstawowe wynagrodzenie (w zł)

Stopień służbowy – wynagrodzenie zasadniczeAspirant leśny I stopnia – 1282,5 – 2291,4Aspirant leśny II stopnia – 1330 – 2376,9Aspirant leśny III stopnia – 1429,75 – 2554,55Leśniczy I stopnia – 1534,25 – 2741,7Leśniczy II stopnia – 1644,75 – 2939,3Leśniczy III stopnia – 1756,55 – 3139,75Adiunkt I stopnia – 1874,35 – 3350,65Adiunkt II stopnia – 2085,25 – 3753,45Adiunkt III stopnia – 2133,7 – 4203,75Młodszy inspektor – 2671,4 – 4707,25Inspektor – 2986,8 – 5276,3Starszy inspektor – 3454,2 – 5904,25Dyrektor leśny – 3864,6 – 6614,85Dyrektor inspekcyjny – 4327,25 – 7406,2Dyrektor zarządzający I stopnia – 5150,9 – 8297,3Dyrektor zarządzający II stopnia – 5769,35 – 9,921Dyrektor stanowiący – 6657,6 – 10405,35

Dodatki dla głównej dyrekcji (w zł)

Stanowisko w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – wysokość dodatku funkcyjnegoDyrektor generalny Lasów Państwowych – 8550zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych – 5700Główny księgowy Lasów Państwowych – 2850Główny inspektor Lasów Państwowych – 2850Główny inspektor Straży Leśnej – 950Naczelnik wydziału – 950 – 1662,5Inspektor Lasów Państwowych – 712,5 – 1187,5Kierownik Zespołu Ochrony Lasu –712,5 – 950Główny specjalista Służby Leśnej – 285* 712,5 – 950**

Dodatki dla dyrekcji regionalnej (w zł)

Stanowisko w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – wysokość dodatku funkcyjnegoDyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – 4750 – 5700Zastępca dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – 3325 – 4275Główny księgowy regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – 1,425 – 2,375Naczelnik wydziału 950 – 1,425Główny specjalista Służby Leśnej – 237,5* 475 – 950**Inspektor Straży Leśnej – 237,5* 475 – 950

Dodatki dla nadleśniczych (w zł)

Stanowisko w nadleśnictwie – wysokość dodatku funkcyjnegoNadleśniczy – 1900 – 3800Zastępca nadleśniczego – 950 – 2,375Główny księgowy nadleśnictwa – 950 – 1900Inżynier nadzoru w nadleśnictwie – 475 – 950Leśniczy – 332,5 – 855Sekretarz nadleśnictwa – 190 – 475Starszy strażnik leśny – 190 – 475***

Dodatki dla dyrektorów krajowych (w zł)

Stanowisko w jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym – wysokość dodatku funkcyjnegoDyrektor jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym – 950 – 1425Zastępca dyrektora jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym – 712,5 – 855

*) Kierujący komórką, liczącą nie więcej niż 2 pracowników

**) Kierujący zespołem, liczącym nie mniej niż 3 pracowników

***) Komendant posterunku Straży Leśnej