Najlepiej wypłacić środki dopiero po ukończeniu 60 lat

Dokonanie zwrotu zgromadzonych na koncie PPK środków dopiero po ukończeniu 60 lat chroni pracownika przed ponoszeniem dodatkowych kosztów – wypłaty są wówczas nieopodatkowane. Korzystając z takiego rozwiązania zatrudniający może pobrać 25% zaoszczędzonych pieniędzy, a pozostałą sumę wypłacać w comiesięcznych ratach przez kolejne 10 lat (w minimum 120 ratach).

Reklama

Oszczędności można pobrać wcześniej

Czekanie z wypłaceniem środków z PPK do 60 urodzin nie jest jednak konieczne. Pracownik ma bowiem możliwość dokonania zwrotu zgromadzonych w PPK oszczędności wcześniej – po złożeniu stosownego wniosku. Rozwiązanie to wiąże się jednak z pewnymi potrąceniami – wnioskodawcy wypłacona zostanie kwota pomniejszona o:
podatek od zysków kapitałowych, który wynosi 19%,
30% środków pochodzących z wpłat po stronie pracodawcy - pobrane 30% zapisywane jest pracownikowi jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS,
środki pochodzące z państwowych dopłat.


Ze środków pracownik skorzysta w trudnych sytuacjach życiowych

Ustawa przewiduje ponadto szczególne sytuacje życiowe, które uprawniają pracownika do skorzystania ze zgromadzonych oszczędności przed 60. rokiem życia. Do tego typu wyjątkowych okoliczności zaliczają się:
sytuacja poważnej choroby uczestnika programu, jego małżonka lub dziecka (możliwość wypłaty do 25% środków bez obowiązku zwrotu),
obowiązek pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę domu lub zakup mieszkania, ale tylko dla uczestników przed 45. rokiem życia (do 100 % środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu maksymalnie 15 lat).

Reklama