O wyborze instytucji do zarządzania PPK decyduje pracodawca

Wybór odpowiedniej instytucji finansowej do obsługi PPK w danej firmie należy do pracodawcy. Jego decyzję może negocjować reprezentacja pracowników lub związek zawodowy. Jeżeli nie dojdzie między nimi do porozumienia miesiąc przed terminem podpisania umowy o zarządzanie PPK, zatrudniający może samodzielnie wybrać podmiot działający na rynku kapitałowym, z którym chciałby współpracować.

Reklama

Jakie instytucje mogą zarządzać PPK?

Instytucjami finansowymi dopuszczonymi do oferowania PPK są:
fundusze inwestycyjne, zarządzane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI),
fundusze emerytalne, zarządzane przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) lub pracownicze towarzystwo emerytalne (PrTE),
zakłady ubezpieczeń.


By móc oferować PPK instytucja musi spełnić określone wymogi

By dana instytucja finansowa mogła zarządzać oszczędnościami uczestników PPK musi spełnić wskazane w ustawie wytyczne, takie jak.:
posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej 3-letniego doświadczenia w oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
dysponowanie kapitałem własnym, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczonymi środkami własnymi rzędu co najmniej 25 mln zł, w tym co najmniej 10 mln zł w środkach płynnych rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
zarządzanie odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty.
Ponadto dana instytucja musi być wyznaczoną instytucją finansową.