Do kiedy należy wprowadzić PPK

Pierwszymi uczestnikami Pracowniczych Planów Kapitałowych były firmy zatrudniające co najmniej 250 osób. Ich pracownicy są członkami wspomnianego programu już od lipca 2019. 1 stycznia 2020 do PPK zostaną włączone przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 pracowników, 1 lipca 2020 – mające co najmniej 20 pracowników, a 1 stycznia 2021 pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora publicznego.

Reklama

Kogo nie obejmuje uczestnictwo w PPK

Z obowiązku udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych zwolnieni są:
• samozatrudnieni, tj. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudniają osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK,
• osoby fizyczne, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową),
• mikroprzedsiębiorcy, którym wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat.
• pracodawcy, którzy prowadzą PPE oraz naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.Członkostwo pracownika w PPK

Pracownik firmy uczestniczącej w PPK zostanie automatycznie zapisany do programu, o ile jest pełnoletni i nie ukończył 55. roku życia. Jeżeli ma więcej niż 55 lat, ale mniej niż 70, to może złożyć wniosek do pracodawcy o zawarcie w jego imieniu umowy o zarządzanie PPK.

Czy pracownik może zrezygnować z uczestnictwa w PPK

Udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych jest dobrowolny. Pracownik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w programie, podpisując w tym celu odpowiednie oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Kary za niedopełnienie w obowiązków związanych z PPK

Za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym terminie pracodawcy grozi grzywa w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.
Ponadto, jeśli zatrudniający (lub osoba zobligowana do działania w jego imieniu): nie wywiąże się obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz pracownika umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie, nie dokona terminowych wpłat do PPK, zgłosi nieprawdziwe dane albo nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK, to podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.