Katarzyna Gajda
Reklama
doradca podatkowy w TPA Horwath
Nagrody otrzymywane w konkursach organizowanych przez firmy dla ich klientów stanowią dla osób wygrywających przychody z innych źródeł, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT i w związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W niektórych sytuacjach, po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, przychody te mogą być jednak zwolnione z opodatkowania. I tak zwolnieniem objęte są wygrane w konkursach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu, takie jak radio, telewizja czy portale internetowe. Podmioty niebędące środkami masowego przekazu mogą stosować zwolnienie dla wypłacanych nagród, wyłącznie gdy organizowane przez nie konkursy będą związane ze sztuką, nauką, kulturą, dziennikarstwem lub sportem. Ponadto zwolnieniem objęte są także nagrody przekazywane klientom w ramach sprzedaży premiowej.
Przepis ten dotyczy tylko wygranych, których jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł. Limit ten obejmuje zarówno wygrane pieniężne, jak i wygrane rzeczowe, przy czym w przypadku tych drugich wartość określa się na podstawie ceny rynkowej nagrody. Jeżeli wartość nagrody przekroczy ten pułap, to opodatkowaniu będzie podlegała całość wygranej, a nie tylko nadwyżka powyżej 760 zł.
Opodatkowanie wygranych w konkursach następuje ryczałtowo w wysokości 10 proc. od całej wartości wygranej, bez pomniejszania jej o koszty uzyskania przychodów. Podmiotem odpowiedzialnym za pobranie podatku i wpłacenie go do urzędu skarbowego jest wypłacający nagrodę. W przypadku gdy przedmiotem wygranej jest nagroda rzeczowa, przed odebraniem tej nagrody wygrywający musi wpłacić organizatorowi konkursu równowartość podatku w wysokości 10 proc. wartości odbieranej nagrody, aby organizator mógł dopełnić obowiązków płatnika, przekazując podatek do właściwego urzędu skarbowego.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).