Jeśli sąd przyznał podatnikowi odszkodowanie, od otrzymanej kwoty nie trzeba zapłacić podatku dochodowego. Natomiast wypłata odsetek będzie przychodem do opodatkowania

Reklama

Wyrokiem z 2009 roku sąd zasądził na rzecz podatnika odszkodowanie z tytułu pobierania emerytury w zaniżonym wymiarze wraz z należnymi odsetkami ustawowymi. Sąd zasądził na rzecz podatnika 9104,34 zł odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami jako różnicę między emeryturą, którą faktycznie otrzymywał, a którą powinien otrzymywać.

Kwota odszkodowania została wyliczona przez biegłego sądowego, który wyliczył kwotę odszkodowania jako sumę netto, pomniejszając odszkodowanie o podatek dochodowy od osób fizycznych i składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Czy otrzymane odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami jest zwolnione z PIT?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) zwalnia się z opodatkowania inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień:

a. otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b. dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

W omawianym przypadku odszkodowanie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT. W konsekwencji jego wypłata nie rodzi u podatnika obowiązku podatkowego.

Natomiast w odniesieniu do zasądzonych wyrokiem sądu odsetek, stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 – 15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze oraz innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12 – 14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Użyte w tym przepisie sformułowanie „w szczególności” oznacza, że definicja źródeł przychodów ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Przychód podatkowy z innych źródeł powstaje w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o PIT wolne od podatku są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, a więc ze stosunku służbowego, stosunku pracy, w tym spółdzielczego stosunku pracy, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, a także pracy nakładczej.

W omawianym przypadku mamy do czynienia z odszkodowaniem wraz z odsetkami, nie zaś z wynagrodzeniem, tym samym takie odsetki nie korzystają ze zwolnienia. Dlatego należy przyjąć, że podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 czerwca 2011 r. (nr IPTPB2/415-73/11-2/AK).

Opinia

Stanowisko dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi jest prawidłowe. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b) ustawy o PIT zwolnieniu z podatku dochodowego podlegają inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Odszkodowanie otrzymane przez podatnika na podstawie wyroku sądowego, o ile nie stanowi kwoty zaległych wypłat (jeżeli stanowi wyłącznie odszkodowanie), nie będzie podlegać opodatkowaniu. Jeżeli odszkodowanie byłoby przyznane do wysokości zaległej emerytury, to nie można uznać tego za odszkodowanie w rozumieniu sensu stricto. Wówczas istnieje ryzyko, że będzie ono podlegać opodatkowaniu, może zostać bowiem uznane za zaległą emeryturę.

Natomiast w odniesieniu do zasądzonych wyrokiem odsetek należy wskazać, że będą one podlegały opodatkowaniu jako przychody z innych źródeł na podstawie art. 20 ustawy o PIT. Jak słusznie zostało stwierdzone, przychód podatkowy z innych źródeł powstaje w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. W konsekwencji wypłata odsetek stanowi przychód podlegający PIT.