Aktualne tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

Główny Urząd Statystyczny (GUS) komunikatem z 26 marca 2024 roku przedstawił aktualne tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Tablice te publikowane są co roku i obowiązują od 1 kwietnia danego roku do 31 marca kolejnego roku. Korzysta z nich Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To m.in. na podstawie zgromadzonych w nich informacji wylicza wysokość emerytury osobom, które złożyły o nie wniosek.

Średnia prognozowana długość życia wyrażona jest we wspomnianych tablicach w miesiącach i zależny od aktualnego wieku danej osoby. Przykładowo przed osobą, która ma obecnie 30 lat, jest – według szacunków GUS – 588,7 miesięcy życia, a więc ok. 49 lat. Natomiast w przypadku osoby mającej 50 lat wartość ta wynosi 365,2 miesięcy, czyli ok. 30 lat.

Reklama

W czasie tworzenia tablic uwzględniane są ostatnie dane o umieralności. Średnia długość trwania życia była w ostatnich latach niższa. Duży wpływ na to miała pandemia i zwiększona śmiertelność z jej powodu. Jednak już w tablicach opublikowanych w ubiegłym roku prognozowana długość życia wzrosła w porównaniu z latami 2021-2022. W tym roku wartość ta wzrosła ponownie.

Reklama

Żyjemy coraz dłużej

W porównaniu z tablicą opublikowaną w 2023 roku prognozowana długość życia wzrosła. Osoba, która przechodzi na emeryturę w wieku 60 lat, ma przed sobą średnio 264,2 miesięcy życia, w poprzednim roku wskaźnik ten wynosił 254,3 miesięcy. Z kolei osobom mającym 65 lat prognozuje się 218,9 miesięcy życia, a w poprzednim roku było to 210 miesięcy. Z danych tych wynika, że – w porównaniu z poprzednim rokiem – średnia długość życia uległa zwiększeniu. W przypadku 60-latków o 9,9 miesiąca, a w przypadku 65-latków o 8,9 miesiąca.

Warto wspomnieć, że według tablic opublikowanych w 2021 roku dla osoby w wieku 60 lat prognozowano 247,7 miesięcy życia, a dla osoby 65-letniej – 204,4 miesięcy życia. W 2022 roku prognozy te były jeszcze mniej optymistyczne i wynosiły odpowiednio dla 60-latków – 238,9 miesięcy, a dla 65-latów – 196,2 miesięcy.

Tablice średniego dalszego trwania życia a wysokość emerytury

ZUS podczas wyliczania miesięcznej kwoty świadczenia emerytalnego bierze pod uwagę zgromadzony przez daną osobę kapitał emerytalny, który następnie dzieli przez średnią prognozowaną długość życia. To właśnie ta wartość pochodzi ze wspomnianych tablic publikowanych przez GUS.

Niestety dłuższa prognozowana długość życia przekłada się na niższą wysokość świadczeń osób, które w tym roku od 1 kwietnia przejdą na emeryturę. Wynika to z faktu, że kapitał emerytalny, który zgromadziły, będzie podzielony przez większą liczbę miesięcy.

Jednak przy ustalaniu wysokości emerytury korzystać można zarówno z aktualnie obowiązujących tablic jak i z tych, które obowiązywały w dniu, w którym dana osoba osiągnęła wiek emerytalny. Często zdarza się bowiem, że wiele osób nie przechodzi na emeryturę od razu po osiągnięciu tego wieku. Jeżeli więc korzystniejsze będą dla konkretnej osoby wcześniejsze tablice, mogą one zostać wykorzystane do wyliczenia wysokości świadczenia.