Zmiany obejmą tysiące lombardów w Polsce

Według portalu Business Insider zmiany obejmą nawet 40 tys. lombardów. Według szacunków Związku Przedsiębiorców i Pracodawców liczba ich klientów może wynosić 1,5 mln osób.

7 stycznia 2024 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 roku o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Przedstawiamy najważniejsze zmiany w działalności lombardów w 2024 roku.

Reklama

Co obejmie rewolucja w lombardach? Najważniejsze zmiany

W związku ze zmianami od 7 stycznia 2024 roku lombardy będą musiały być prowadzone w formie spółkiakcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością. Lombard w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie musiał także ustanowić kapitał zakładowy w wysokości minimum 50 tys. zł. Ponadto konieczny jest ich wpis do rejestru działalności lombardowej, który prowadzony jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rejestracja do nowego systemu jest obowiązkiem osób prowadzących taką działalność.

Reklama

Jeżeli lombard działał przed 7 stycznia 2024 roku, to do rejestru można go zgłosić do 7 lipca 2024 roku. W razie złożenia wniosku dokładnie w tym terminie miejsce takie może być prowadzone bez rejestracji do czasu rozpatrzenia wniosku.

Tylko osoby, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwo przeciw wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi i papierami wartościowymi bądź za przestępstwo skarbowe mogą zostać członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki lub jej likwidatorem czy prokurentem.

Umowy pożyczek w lombardach w 2024 roku

Ustawa przewiduje też nowe zasady zawierania umów pożyczek. Dzięki nim konsumenci dostaną dokumenty, które będą dla nich w pełni zrozumiałe.

Według art. 8 ust.1 ustawy, umowa konsumencka pożyczki w lombardzie musi zostać zawarta w formie pisemnej. Dalsza treść aktu wskazuje, że ma to być dokument jednoznaczny i w pełni zrozumiały, zawarty na okres nie krótszy niż 7 dni.

Umowa ma zawierać między innymi imię, nazwisko i adres zamieszkania konsumenta, firmę i siedzibę przedsiębiorcy, adres lombardu, jego numer rejestrowy, datę zawarcia dokumentu, kwotę pożyczki lombardowej, sposób jej ustalenia, termin wypłaty kwoty konsumenckiej pożyczki, jej całkowity koszt z wyodrębnieniem poszczególnych składników i ich wysokości, całkowitą kwotę do spłaty czy skutki braku zapłaty całkowitej kwoty do spłaty.

Jak wskazuje art. 10 ust. 2, do takiej umowy pożyczki należy dołączyć także zdjęcie podmiotu zabezpieczenia lombardowego. Dalej możemy przeczytać też, że zabezpieczenie lombardowe wygasa z chwilą zapłaty przez konsumenta całkowitej kwoty do spłaty. Wówczas przedsiębiorca prowadzący lombard od razu zwraca przedmiot zabezpieczenia.

W ustawie uregulowana została również kwestia odsetek – ich wartość nie może przekraczać odsetek maksymalnych określonych w Kodeksie cywilnym.

Co jeśli konsument nie spłaci wierzytelności?

Jeżeli klient nie spłaci wierzytelności z pożyczki lombardowej, to przedsiębiorca może sprzedać przedmiot zabezpieczenia lombardowego. Jeżeli wartość pożyczki jest wyższa niż 500 zł, to obowiązkowo musi on przeprowadzić aukcję internetową lub publicznie dostępną.

Przedsiębiorcy z obowiązkiem informacyjnym

Przedsiębiorcy prowadzący działalność lombardową muszą poinformować konsumenta o nowych przepisach, jeśli będzie on chciał zaciągnąć pożyczkę.

Kara za niedotrzymanie nowych regulacji

Jeżeli osoby prowadzące lombard nie zastosują się do nowych regulacji, mogą zapłacić wysoką karę grzywny. W przypadku zawarcia pożyczki lombardowej w lombardzie niezarejestrowanym, działalność lombardowa może otrzymać karę w wysokości nawet 500 tys. zł.

Jeśli lombard sprzeda przedmiot zabezpieczenia, nie dokona zwrotu nadwyżki konsumentowi, określi cenę wywoławczą przedmiotu, może podlegać karze do 100 tys. zł.