Przepisy dotyczące spadku dla niektórych mogą wydawać się zawiłe, dlatego zebraliśmy w jednym miejscu najważniejsze informacje związane z dziedziczeniem. Sprawdź, jak po śmierci bliskich osób ubiegać się o prawo do ich majątku.

Reklama

Jakie są główne zasady dziedziczenia po rodzicach?

Spadek po rodzicach – zgodnie z polskim Kodeksem cywilnym – jest dziedziczony przez ich dzieci. W sytuacji, gdy w chwili śmierci rodzic pozostawał w związku małżeńskim, to także żyjący współmałżonek ma prawo do co najmniej 1/4 spadku. Dzieci dziedziczą w częściach równych. Jeżeli jedno z dzieci nie żyje, to jego potomkowie (czyli wnuki zmarłego) dziedziczą część spadku po zmarłym dziadku czy babci.

W przypadku, gdy rodzice zmarli jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu, spadek zostaje podzielony między wszystkie dzieci po równo. Niezależnie od tego, czy dziecko jest biologicznym potomkiem, czy też zostało adoptowane, ma ono równe prawa do majątku po osobach, które odeszły.

Dziedziczenie w przypadku bezdzietności – komu przysługuje prawo do spadku?

Reklama

Jeśli zmarły nie pozostawił po sobie potomków, spadek zostaje dziedziczony przez innych członków rodziny. Może to być np. żyjące rodzeństwo czy nawet rodzice osoby, która odeszła. Jeśli również nie ma takich członków rodziny, to spadek zostaje przekazany na rzecz Skarbu Państwa.

Jak wygląda dziedziczenie w przypadku wcześniej spisanego testamentu?

Warto wspomnieć o sytuacji, gdy zmarły sporządził przed śmiercią testament. W Polsce obowiązuje tzw. zasada swobody testamentowej, co oznacza, że przed śmiercią mamy prawo samodzielnie ustalić, komu przekażemy swoje mienie. Testament może wprowadzić istotne zmiany w podziale spadku, nawet jeśli są one sprzeczne z ustawowymi przepisami. Dla przykładu: zmarły może przekazać cały spadek jednemu z dzieci lub osobie niebędącej jego potomkiem.

Pominięto cię w spadku? Możesz dochodzić swoich praw!

Jeśli ktoś uważa, że został pominięty w testamencie lub podział spadku jest niezgodny z prawem, można w sądzie spróbować odwrócić taką sytuację. Najczęściej ma to miejsce w sytuacji, gdy dowody wskazują na to, że testament został sporządzony pod wpływem wprowadzenia w błąd, przymusu lub oszustwa.

Kiedy może dojść do wykluczenia z dziedziczenia?

W polskim prawie są pewne ograniczenia związane z dziedziczeniem. Jeżeli osoba, która ma prawo do spadku, dopuściła się przestępstwa przeciwko zmarłemu, może zostać wykluczona z dziedziczenia na mocy orzeczenia sądu. Ograniczenia mogą również dotyczyć osób, które znacznie zaniedbały swoje obowiązki wobec zmarłego.