Sejm rozpoczął pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy, która m.in. na stałe wprowadza do przepisów pracę zdalną.

Prawa pracownika i pracodawcy

Wiceminister Szwed przedstawiając główne założenia projektu poinformował, że do resortu napływały postulaty zarówno od pracowników, jak i od organizacji pracodawców, aby wprowadzić możliwość wykonywania pracy zdalnej na stałe do Kodeksu pracy. Zwrócił uwagę, że ta forma pracy okazała się szczególnie potrzebna w czasie pandemii COVID-19.

Reklama

Zdaniem wiceszefa MRiPS uregulowanie na stałe pracy zdalnej może zachęcić większą liczbę pracowników do jej świadczenia w miejscu zamieszkania. Z uwagi na większą dostępność pracy, którą można będzie wykonywać poza zakładem pracy wejście w życie projektowanej regulacji może mieć pozytywny wpływ na sytuację rodzin sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi - wskazał Szwed.

Według propozycji pracodawca - co do zasady - nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży. Chyba, że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych.

Wiceminister wyjaśnił, że praca zdalna będzie polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Praca zdalna będzie mogła być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie zatrudnienia w formie zmiany warunków umowy o pracę, co do której nie będzie wymagana forma pisemna - dodał wiceminister.

Reklama

Podkreślił, że pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikowi zdalnemu materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych do wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca - jak dodał - będzie też zobowiązany do pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu lub regulaminie.

Wiceminister zaznaczył, że projektowane przepisy zakładają również stworzenie podstaw dla pracodawców do wprowadzenia i przeprowadzania m. in. prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników.

Zgodnie z projektem pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Dotyczyć to ma także przypadku, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu bądź spożywał alkohol lub zażywał wymienione środki w czasie pracy.

Badanie stanu trzeźwości pracownika oraz badanie na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu będzie mogła przeprowadzać również policja.

Autorka: Karolina Kropiwiec