Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopę referencyjną do 2,75 proc. z 2,25 proc. Konsensus rynkowy przewidywał podwyższenie stopy referencyjnej o 50 pb.

Reklama

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

* stopa referencyjna 2,75 proc. w skali rocznej;

* stopa lombardowa 3,25 proc. w skali rocznej;

* stopa depozytowa 2,25 proc. w skali rocznej;

Reklama

* stopa redyskonta weksli 2,80 proc. w skali rocznej;

* stopa dyskontowa weksli 2,85 proc. w skali rocznej;

Uchwała RPP wchodzi w życie 9 lutego 2022 r.

RPP podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku, w tym stopę referencyjną do 0,5 proc. z 0,1 proc.. W listopadzie podwyższyła stopę referencyjną do 1,25 proc., w grudniu - do 1,75 proc., zaś w styczniu 2022 r. - do 2,25 proc.

Jak wyjaśniła RPP w komunikacie, aprecjacja złotego byłaby spójna z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej. "Decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie, przy uwzględnieniu kształtowania się sytuacji koniunkturalnej, tak aby zapewnić średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy po globalnym szoku pandemicznym. Ocena Rady dotycząca skali łącznego zacieśnienia monetarnego niezbędnego dla realizacji powyższych celów będzie uwzględniała napływające informacje dotyczące perspektyw inflacji oraz wzrostu gospodarczego, w tym perspektyw sytuacji na rynku pracy. Aprecjacja złotego byłaby spójna z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej" - czytamy w komunikacie.

Reklama

"W dłuższej perspektywie nastąpi obniżenie inflacji, do czego przyczyni się oczekiwane wygaśnięcie części globalnych szoków podbijających obecnie dynamikę cen, a także podwyższenie stóp procentowych" - podkreśliła Rada.

"Jednocześnie jednak, wobec kontynuacji ożywienia krajowej aktywności gospodarczej oraz oczekiwanego utrzymywania się korzystnej sytuacji na rynku pracy, a także prawdopodobnie dłuższego oddziaływania zewnętrznych szoków na dynamikę cen, utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych" - wskazano w komunikacie.

RPP o przyczynach wzrostu inflacji

Inflacja w Polsce wzrosła w grudniu 2021 r. do 8,6 proc. rok do roku. Jak podkreśla RPP, do wzrostu inflacji w 2021 r. istotnie przyczynił się wzrost światowych cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, rekordowy wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, rosnące ceny towarów, których podaż jest ograniczana przez globalne zaburzenia pandemiczne, a także dokonane w 2021 r. podwyżki cen energii elektrycznej i gazu ziemnego.

"W kierunku wzrostu inflacji oddziałuje także trwające ożywienie gospodarcze, w tym wzrost popytu stymulowany wzrostem dochodów gospodarstw domowych. Czynniki te wraz ze wzrostem regulowanych taryf na energię elektryczną, gaz ziemny i energię cieplną będą wpływały na utrzymanie się inflacji na podwyższonym poziomie również w 2022 r. Natomiast ograniczająco na inflację wpłynie obniżenie części stawek podatkowych w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej" - napisano dalej w komunikacie.

Rada powtórzyła także, że "NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w 'Założeniach polityki pieniężnej'". Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych, podsumowano.