KE uznała, że Polska nie w pełni transponowała dyrektywy: 2014/24/UE i 2014/25/UE oraz dyrektywę 2014/23/UE.

Reklama

Polskie przepisy wyłączają dwie kategorie zamówień z zakresu stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych:

  • zamówienia na produkcję i dystrybucję niektórych dokumentów urzędowych, takich jak dowody tożsamości, paszporty, tytuły egzekucyjne wydawane przez sądy, dokumenty notarialne, zaświadczenia lekarskie, prawa jazdy, znaki akcyzy, karty do głosowania, a także oprogramowanie do zarządzania takimi dokumentami;
  • zamówienia na świadczenie bankowych usług restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, takich jak wypłaty z bankowego funduszu gwarancyjnego i restrukturyzacja upadających banków.

Chociaż unijne dyrektywy w sprawie zamówień publicznych dopuszczają pewne wyłączenia w przypadku zamówień udzielanych bez przetargów konkurencyjnych, Komisja uważa, że […] polskie wyłączenie dotyczące produkcji i dystrybucji dokumentów urzędowych oraz bankowych usług restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji narusza prawo UE - czytamy w komunikacie.

Opinia po odpowiedzi Polski

Początkowo w styczniu 2019 r. Komisja wystosowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia. Po przeprowadzeniu oceny odpowiedzi władz polskich w listopadzie 2019 r. przesłała uzasadnioną opinię.

Komisja nadal uważa, że niezgodności, o których mowa powyżej, wciąż się utrzymują, podjęła ona decyzję o skierowaniu sprawy przeciw Polsce do Trybunału Sprawiedliwości - podała Komisja.