Taka informacja pomoże w lepszym zaadaptowaniu się przedsiębiorców do zmian na lokalnym rynku i podniesieniu swojej pozycji wobec konkurencji. Portal dostarcza informacji niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej bądź jej założenia. Znaleźć w nim można informacje o rynku pracy, o organizacjach pozarządowych wspierających działalność gospodarczą, programach unijnych, a także wzory wniosków o dofinansowanie. Wydzielony został też blok szczegółowych informacji z pięciu powiatów współpracujących z projektem Lokalnego Systemu Wczesnej Identyfikacji Problemów Rynku Pracy. Z darmowego narzędzia można skorzystać, wchodząc na stronę internetową www.wmklinikabiznesu.pl.

Reklama

"Przedsiębiorca, podejmując decyzję biznesową, powinien dysponować prawdziwą, aktualną i kompletną informacją opisującą analizowane zjawisko oraz posiadać wiedzę, by z tych informacji zrobić racjonalny użytek" - mówi dr Krzysztof Krukowski z Katedry Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, doradca w projekcie.

Wspieranie zakładów restrukturyzowanych i ich pracowników na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

"Pozyskanie takich informacji dla małego przedsiębiorstwa było bardzo czasochłonne, a do tego kosztowne. Angażowało więc dwa najcenniejsze zasoby przedsiębiorcy: czas i kapitał. Badania przeprowadzone wśród przedsiębiorstw biorących udział w projekcie pokazały, że podejmując decyzje, często kierują się po prostu intuicją. Działania takie są dosyć ryzykowne i nader często prowadziły do pogorszenia sytuacji przedsiębiorstwa" - dodaje dr Krukowski.

Na stronach

Po wejściu na stronę internetową Kliniki Biznesu zobaczymy baner Laboratorium Adaptacyjności i Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Ze strony startowej możemy dostać się do:

● laboratorium diagnostycznego - to zestaw narzędzi analitycznych umożliwiających ocenę przedsiębiorstwa,

● strefy informacji lokalnej - to usystematyzowana informacja na temat sytuacji okołobiznesowej w pięciu powiatach województwa warmińskomazurskiego,

● strefy informacji ogólnej - to najważniejsze informacje niezbędne dla każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą.

Po kliknięciu na link Laboratorium diagnostyczne zostaniemy przeniesieni do strony umożliwiającej rejestrację (dla nowych użytkowników) lub zalogowanie. Dalej trafiamy na stronę startową labolatorium. Aby wprowadzić, a później także edytować dane firmy, należy w panelu narzędzia analitycznego posłużyć się linkiem.

Reklama

Wybrane elementy analizy ekonomicznofinansowej

"Po wprowadzeniu niewielkiej liczby danych opisujących miesięczne wyniki firmy, można zapoznać się z zestawem kilkunastu analiz ukazujących stan przedsiębiorstwa w trzech perspektywach. Analizy nie tylko pokazują obecny stan firmy, ale wskazują również na zagrożenia mogące pojawić się w przyszłości. Wyniki analizy pokazane są wraz z interpretacją wyników. Dzięki temu możliwe jest staranne przygotowanie działań zapobiegających, a następnie ich wdrożenie" - stwierdza Krzysztof Krukowski, który jest współtwórcą Kliniki Biznesu.

Ekspert oceni

Jeśli przedsiębiorca nie potrafi zinterpretować wyników uzyskanych w analizie, ma możliwość przesłania ich na adres umieszczony na portalu. Wyniki te zostaną zinterpretowane przez ekspertów, którzy tą samą drogą odeślą interpretację. Trzeba jednak pamiętać, że użyteczność dostarczanych przez portal analiz jest uzależniona od jakości wprowadzanych przez użytkownika danych. "Zwracam też uwagę na to, że twórca i właściciel portalu nie biorą odpowiedzialności za skutki wynikłe z decyzji podejmowanych przez użytkowników na podstawie danych uzyskanych z raportów oferowanych przez portal" - ostrzega dr Krukowski.

CZEGO MOŻE DOWIEDZIEĆ SIĘ FIRMA

W obszarze analizy finansowej przedsiębiorca otrzyma odpowiedzi na następujące pytania:

● jak kształtuje się próg rentowności w badanej firmie,

● do jakiego poziomu może spaść sprzedaż, aby firma nie poniosła straty,

● jaka jest wartość rynkowa firmy,

● jak wysoki powinien być kapitał pracujący (obrotowy) w firmie,

● jak kształtuje się próg rentowności w zależności od zmiany wartości kosztów stałych, kosztów zmiennych i wielkości sprzedaży,

● czy rozsądnie gospodarowano kosztami w firmie,

● czy firma jest w stanie pokryć swoje zobowiązania krótkoterminowe,

● czy istnieje równowaga pomiędzy wytwarzanymi środkami płynnymi a ich zużywaniem bez względu na zmiany stopnia zadłużenia.