Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na wszystkich kierunkach studiów, przy uwzględnieniu ich specyfiki, na wszystkich poziomach kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Każda szkoła wyższa może prowadzić tego rodzaju zajęcia dydaktyczne, jeżeli spełni łącznie następujące warunki:

• posiada kadrę nauczycieli akademickich przygotowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

• zapewnia dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania, które umożliwiają synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i nauczycielami akademickimi,

• zapewnia materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej,

• zapewnia każdemu studentowi możliwość osobistych konsultacji z prowadzącym zajęcia dydaktyczne w siedzibie uczelni,

• zapewnia bieżącą kontrolę postępów w nauce studentów, weryfikację wiedzy i umiejętności, w tym również poprzez przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia dydaktyczne z określonego przedmiotu w siedzibie uczelni,

• zapewnia bieżącą kontrolę aktywności prowadzących zajęcia.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość reguluje art. 164 ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (DzU nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Warunki, jakie muszą być spełnione, by zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa z kolei akt wykonawczy do ustawy – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 września 2007 r. (DzU nr 188, poz. 1347 z późn. zm.).

Rozporządzenie ustala też proporcje czasu zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wobec całkowitego czasu zajęć. W trosce o jakość kształcenia zróżnicowano to ze względu na potencjał naukowy i dydaktyczny jednostek uczelni. Największą samodzielność przewidziano dla jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz stopnia naukowego doktora – odpowiednio 80 proc. i 60 proc. Natomiast w przypadku pozostałych jednostek organizacyjnych liczba godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może być większa niż 40 proc. ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych (z wyłączeniem zajęć praktycznych i laboratoryjnych). Ta ogólna liczba określona jest w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia.

W przypadku, gdy jednostka uczelni, niezależnie od posiadanych uprawnień do nadawania stopni naukowych, prowadzić będzie kształcenie w krajach pozaeuropejskich, liczba godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość może być nie większa niż 70 proc., a zajęcia praktyczne i laboratoryjne, a także egzaminy i zaliczenia mogą odbywać się w miejscu wskazanym przez uczelnię, również za granicą.