"Spodziewamy się, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2018 r. wyniesie 4,8 proc. Podobnie jak w 2017 r. prywatna konsumpcja pozostanie głównym motorem wzrostu, czemu sprzyja korzystna sytuacja na rynku pracy i zaufanie konsumentów. Wzrost gospodarczy wspierać powinny też inwestycje w związku z przyspieszeniem absorbcji funduszy unijnych, co doprowadzi do wzrostu inwestycji w sferze publicznej" - napisano w raporcie.

W lipcowej prognozie KE szacowała, że tempo wzrostu PKB w Polsce w 2018 r. wyniesie 4,6 proc. KE szacuje również, że w 2019 r. PKB Polski wzrośnie o 3,7 proc. - bez zmian wobec poprzedniej prognozy. W ocenie ekonomistów KE, w 2020 r. wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 3,3 proc. Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce ukształtuje się na poziomie 0,9 proc. PKB zarówno w 2018 r., jak i w 2019 r. - oceniają ekonomiści Komisji Europejskiej. Wcześniej KE szacowała, że w 2018 i 2019 r. deficyt wyniesie 1,4 proc. W 2020 r. deficyt gg w Polsce wyniesie 1 proc. PKB - ocenia KE.

Z kolei deficyt strukturalny pozostanie w latach 2018 i 2019 na poziomie 2,0 proc. PKB, zaś w 2020 r. wyniesie 1,8 proc. PKB - prognozują ekonomiści. KE prognozuje również, że bezrobocie w najbliższych latach będzie w Polsce nadal spadać. W 2018 r. ma wynieść 3,3 proc., w 2019 r. 2,9 proc., a w 2020 r. 2,8 proc. "Dług sektora gg będzie wciąż się obniżał i spadnie z ponad 50 proc. PKB w 2017 r. do około 47 proc. PKB w 2020 r., wspierany relatywnie niskim deficytem i mocnym, nominalnym wzrostem PKB" - napisano w raporcie.

KE ocenia, że ryzyka dla perspektyw wzrostu w Polsce pozostają zbilansowane. "Niepewność dotycząca perspektyw dla gospodarki odnosi się głównie do otoczenia zewnętrznego oraz skali ewentualnych zaburzeń w międzynarodowych łańcuchach produkcji, które mogłyby dotknąć polskich producentów" - napisano.

"Od strony popytu wewnętrznego istnieją szanse, że inwestycje mogą wzrosnąć mocniej od oczekiwań, jeżeli współfinansowane przez UE projekty będą rozwijane szybciej lub jeżeli sentyment wśród przedsiębiorców poprawi się. Jednocześnie, istnieją także szanse, że obawy o jakość instytucjonalną polskiego wymiaru sprawiedliwości wcześniej lub mocniej niż zakładano negatywnie wpłyną na decyzje inwestycyjne" - dodano.

PROGNOZA JESIEŃ 2018 WIOSNA 2018
2018 2019 2020 2018 2019
Wzrost PKB 4,8 3,7 3,3 4,3 3,7
Spożycie prywatne 4,5 3,8 3,4 4,1 3,4
Spożycie publiczne 3,6 3,2 3,7 3,7 3,1
Inwestycje 6,2 5,7 4,9 8,7 5,3
Eksport 6,1 5,8 4,6 7,3 6,2
Import 6,5 6,4 5,4 8,4 6,3
Kontrybucja do PKB
Popyt krajowy 4,3 3,8 3,5 4,6 3,5
Zapasy 0,4
Eksport netto 0,1 -0,1 -0,3 -0,3 0,2
Zatrudnienie 0,7 0,3 0,1 0,8 0,3
Stopa bezrobocia 3,3 2,9 2,8 4,1 3,9
Wynagrodzenie 6,1 7 7,4 6,8 7,4
Jedn. koszty pracy w gospodarce 1,9 3,5 4,1 3,2 3,9
Realne jedn. koszty pracy 0,8 1 1,5 1,5 1,4
Deflator PKB 1,1 2,4 2,5 1,7 2,4
HICP 1,2 2,6 2,7 1,3 2,5