"Komisja Nadzoru Finansowego wydała jednogłośne decyzje administracyjne w sprawie: stwierdzenia braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez BNP Paribas SA akcji Raiffeisen Bank Polska SA uprawniających do wykonywania ponad 1/3 łącznej liczby głosów na WZ Raiffeisen Bank Polska SA i stanowiących ponad 1/3 kapitału zakładowego Raiffeisen Bank Polska SA oraz ustalenia dnia 31 marca 2019 r. jako terminu, do którego powinno nastąpić nabycie akcji, o którym mowa powyżej; zezwolenia na podział Raiffeisen Bank Polska SA przez wydzielenie części majątku Raiffeisen Bank Polska SA do Banku BGŻ BNP Paribas SA w zamian za akcje Banku BGŻ BNP Paribas SA emitowane akcjonariuszom Raiffeisen Bank Polska SA zgodnie z planem podziału z dnia 28 kwietnia 2018 r.; wskazania warunków, które w interesie dobra ogólnego oddział Raiffeisen Bank International AG musi spełniać przy prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; zezwolenia na połączenie Raiffeisen Bank Polska SA i Raiffeisen Bank International AG poprzez przeniesienie całego majątku Raiffeisen Bank Polska SA na Raiffeisen Bank International AG" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Wydanie tej decyzji stanowiło warunek zawieszający realizację pakietu transakcji, w wyniku których podstawowa działalność Raiffeisen Bank Polska SA ma zostać przeniesiona w drodze podziału do Banku BGŻ BNP Paribas SA, a następnie pozostała po podziale część Raiffeisen Bank Polska SA, obejmująca w szczególności portfel kredytów hipotecznych denominowanych w walucie obcej oraz stosunki prawne związane z pełnieniem przez Raiffeisen Bank Polska SA funkcji depozytariusza oraz likwidatora funduszy FinCrea, zostanie połączona transgranicznie z Raiffeisen Bank International AG, na skutek czego aktywa i zobowiązania Raiffeisen Bank Polska SA przeniesione zostaną na oddział Raiffeisen, który będzie kontynuować obsługę dotychczasowych klientów RBPL, wskazano także.

"Przedmiotowy pakiet transakcji stanowi wynik działań podjętych przez Raiffeisen Bank International AG w związku z wcześniejszym niewywiązaniem się ze zobowiązania złożonego przez Raiffeisen Bank International AG wobec Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej Raiffeisen Bank Polska SA, na co Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła uwagę m.in. w komunikacie z dnia 1 sierpnia 2017 r. Podejmując decyzje w przedmiotowej sprawie Komisja Nadzoru Finansowego uwzględniła w szczególności należyte zabezpieczenie interesów dotychczasowych klientów Raiffeisen Bank Polska SA, w tym również klientów funduszy inwestycyjnych, wobec których Raiffeisen Bank Polska SA pełnił funkcję depozytariusza lub likwidatora. Kluczowe znaczenie w tym zakresie mają warunki nałożone w interesie dobra ogólnego na oddział Raiffeisen Bank International, który będzie kontynuować obsługę dotychczasowych klientów Raiffeisen Bank Polska SA" - czytamy dalej.

Komisja wskazała 18 warunków prowadzenia przez Raiffeisen Bank International AG działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział.

W kwietniu 2018 r. Grupa BNP Paribas zawarła porozumienie z Raiffeisen Bank International w sprawie nabycia przez Bank BGŻ BNP Paribas podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska (RBPL). Transakcja jest przeprowadzana w drodze podziału RBPL przez wydzielenie i przejęcie jego podstawowej działalności przez Bank BGŻ BNP Paribas. W lipcu br. Komisja Europejska nie zgłosiła sprzeciwu wobec planowanego przejęcia, co było jednym z warunków przeprowadzenia transakcji. Dzisiejsze decyzje KNF potwierdziły spełnienie kluczowych wymogów regulacyjnych potrzebnych do sfinalizowania przejęcia podstawowej działalności RBPL, podkreślił Bank BGŻ BNP Paribas w odrębnym komunikacie.

"Otrzymanie zgód odpowiednich organów nadzorujących to bardzo ważny etap transakcji. Kolejne kroki obejmują prawne wydzielenie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska i jej połączenie z naszym bankiem, co ma nastąpić jeszcze w tym roku. Następnie skupimy się na rebrandingu oraz fuzji operacyjnej, zaplanowanych na 2019 r. Przeprowadzenie tej transakcji wzmocni naszą pozycję i pozwoli wejść do pierwszej ligi polskich banków z aktywami powyżej 100 mld zł" - powiedział prezes Banku BGŻ BNP Paribas Przemek Gdański, cytowany w komunikacie.

Przejmowana podstawowa działalność RBPL obejmuje MŚP, bankowość korporacyjną, działalność detaliczną oraz Private Banking z wyłączeniem działalności w zakresie walutowych kredytów hipotecznych, ekspozycji na farmy wiatrowe oraz innych wybranych ekspozycji bankowości korporacyjnej. Z transakcji wyłączone są również wszelkie stosunki prawne pomiędzy RBPL a sześcioma funduszami inwestycyjnymi w likwidacji.

"Dzięki komplementarności obu banków ugruntujemy naszą pozycję w segmentach MŚP, bankowości korporacyjnej i faktoringu oraz bankowości prywatnej. Ponadto, transakcja wzmocni również pozycję spółek Grupy BNP Paribas działających w Polsce poprzez wykorzystanie nowych możliwości cross-sellingu" - dodał Gdański.

Łączną cenę transakcji ustalono na 3,25 mld zł.

Ponadto, KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Bank BGŻ BNP Paribas SA akcji Raiffeisen TFI SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym Raiffeisen TFI SA oraz przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Raiffeisen TFI SA, podała też Komisja.

"Jednocześnie komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Bank BGŻ BNP Paribas SA udziałów Raiffeisen Solutions uprawniających do wykonania ponad 50% łącznej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników i stanowiących ponad 50% kapitału zakładowego Raiffeisen Solutions. Powyższe transakcje związane są z transakcją podziału RBPL przez wydzielenie części majątku RBPL i przeniesienie go do BGŻ BNPP" - czytamy dalej.

W końcu sierpnia Gdański podtrzymał plan finalizacji przejęcia podstawowej działalności bankową Raiffeisen Bank Polska (RBPL) z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych oraz kilku innych aktywów w IV kwartale br.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.