Biuro legislacyjne Senatu zgłosiło do ustawy jedno zastrzeżenie: "aby ustawę rozszerzyć o zmianę również w ustawie o kredycie konsumenckim".

Reklama

"Po wstępnej analizie, wydaje się, że ten zapis jest właściwy" - ocenił wiceminister finansów Wiesław Szczuka obecny na posiedzeniu senackiej komisji.

W efekcie zmianie uległ tytuł ustawy, na nowelizację ustawy o prawie bankowym i kredycie konsumenckim.

Przepisy ustawy usuwają bariery i obciążenia administracyjne, w tym niektóre obowiązki informacyjne banków oraz wprowadzają udogodnienia w korzystaniu z instytucji outsourcingu.

Według rządu, rozwiązania zawarte w ustawie powinny obniżyć koszty działalności banków, a w konsekwencji spowodować niższe ceny ich usług i większą dostępność kredytów.

Reklama

Ponadto ustawa rozszerza definicję przedsiębiorcy, tak aby możliwe było powierzanie czynności osobom fizycznym, będącym wspólnikami spółek cywilnych. Rozszerzono też ustawowy katalog czynności, których powierzenie do wykonywania przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu nie wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Ograniczono także wymóg powierzania przez banki czynności przedsiębiorcom na podstawie umowy agencyjnej.

ReklamaUstawa reguluje również zasady i warunki "powierzenia przez przedsiębiorcę, będącego stroną umowy zawartej z bankiem, innemu przedsiębiorcy wykonywania określonych czynności objętych umową outsourcingu (tzw. podoutsourcing)". Zmniejszono też obowiązki informacyjne banku w związku z zawarciem umowy outsourcingu. Chodzi o "zastąpienie obowiązku zawiadamiania KNF o zamiarze zawarcia umowy outsourcingu, wymogiem prowadzenia przez bank ewidencji tego typu umów".

Ustawa odnosi się również do przepisów o tzw. outsourcingu zagranicznym. Zgodnie nią nie będzie potrzebne zezwolenie w przypadku umów przewidujących, że powierzone czynności będą wykonywane na terytorium państwa będącego członkiem Unii Europejskiej.