Ministerstwo Klimatu opublikowało wzór wniosku o bon energetyczny. Wnioski składane są od 1 sierpnia 2024 r. Jednocześnie Ministerstwo informuje, że istnieje realna możliwość przedłużenia bonu energetycznego na 2025 r.

UWAGA! Jest stosunkowo krótki termin na składanie wniosku - tylko do końca września 2024 r. Nie można go przegapić.

Kwota dofinansowania od 300,00 zł do 1200,00 zł - w zależności od liczby członków rodziny i sposobu wykorzystywania prądu przez gospodarstwo domowe. Podwojony bon od 600,00 zł do 1200,00 zł jest tylko dla rodzin wykorzystujących prąd do ogrzewaniu mieszkania/domu (co potwierdza wpis w CEEB).

Reklama

Wzór wniosku o bon energetyczny - format WORD do ściągnięcia

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny przez Internet? (od 1 sierpnia 2024 r.)

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa osobiście odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy albo nadaje na poczcie (co jest równoznaczne ze złożeniem go).

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Rząd nie zdążył przygotować osobnego wniosku dla wersji elektronicznej. Mamy tylko wzór wniosku "papierowy". To nie nowa sytuacja - tak samo było z dodatkiem węglowym i osłonowym. Więc osoby uprawnione muszą wysłać go jako załącznik do emaila do odpowiedniego urzędu. W praktyce będzie najczęściej stosowany do podpisu profil zaufany. Podpis musi być zarówno pod listem jak i na załączniku.

Jak w 2024 r. złożyć wniosek o bon energetyczny przy użyciu ePUAP

Reklama

Wskazówki: Co musisz zrobić, aby podpisać podpisem zaufanym dokument PDF, który nie ma podpisu (gov.pl):

 • Przygotuj dokument PDF (plik), który chcesz podpisać.
 • Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument PDF.
 • Dodaj z dysku lokalnego dokument PDF (plik) – kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszką.
 • Po poprawnym dodaniu dokumentu, kliknij przycisk Podpisz.
 • Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto (jeżeli twój profil zaufany był założony przez bankowość elektroniczną, przy logowaniu wybierz logotyp swojego banku).
 • Kliknij Podpisz podpisem zaufanym i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.
 • Wskaż miejsce, w którym chcesz przystawić stempel (to jest graficzne odwzorowanie twojego podpisu).
 • System wygeneruje nowy plik PDF, w którym zawarty będzie twój podpis.
 • Kliknij Pobierz, aby zapisać podpisany dokument PDF na dysku lokalnym.

Uchwała NSA o ePUAP

W uchwale NSA z 6 grudnia 2021 r. (sygn. akt I FPS 2/21), sędziowie orzekli:

„Zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 oraz art. 12b § 1 i art. 46 § 2a i 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.), skargę stanowiącą załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisaną jedynie wówczas, gdy została ona odrębnie podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Gminy rozpatrując wnioski o bon energetyczny (jak wcześniej o dodatek osłonowy i węglowy) będą stosować wskazówki z tej uchwały. Ich zdaniem podpisany elektronicznie ma być zarówno list do MOPS (pismo ogólne) jak i załącznik do tego listu (wniosek o bon). Bo tak wynika z uchwały.

Instrukcja wypełniania wniosku o bon energetyczny - najważniejsze wskazówki

Skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy:

Tuwpisz dane członków gospodarstwa domowego innych niż wnioskodawca. W przypadku gdy oświadczenie dotyczy większej liczby członków gospodarstwa domowego niż 6 osób, należy dodać formularz obejmujący dane kolejnych członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Głównym elementem identyfikującym jest PESEL (Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość tylko gdy osoba nie ma numeru PESEL).

Informacja dotycząca źródeł ogrzewania na energię elektryczną

Uwaga: punkt nieobowiązkowy – mogą go wypełnić wnioskodawcy, u których w gospodarstwie domowym wykorzystuje się urządzenie grzewcze zasilane tylko energią elektryczną, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dla tych osób jest podwyższony bon energetyczny od 300 zł do 1200 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego w roku 2023 były wpłacane do:

Tu do wyboru:

1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych

2) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

3) brak

4) inny podmiot (nazwa i adres podmiotu)

Dane dotyczące dochodów członków gospodarstwa domowego

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w 2023 r.

Ułatwieniem dla wnioskodawców tak jak przy dodatku węglowym jest to, że gmina sama sobie sprawdzi dochody z wyjątkiem tych, które trzeba wykazać we wniosku. Dochodami gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226 i 232) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (organ ustala je na podstawie oświadczenia wnioskodawcy zawartego w części III wniosku), dochody z gospodarstwa rolnego (organ ustala je na podstawie wielkości gospodarstwa rolnego podanej przez wnioskodawcę w części IV wniosku), dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W tej części np. takie informacje:

1) Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób w roku 2023 wyniosła: ………………… zł.

2) W roku 2023 wnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa domowego wskazani w pkt 2 wniosku:

 • osiągnęli dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • osiągnęli dochody z gospodarstwa rolnego.

Oświadczenia

Oświadczam, że:

– osoby wymienione w części I w pkt 2 wniosku są członkami mojego gospodarstwa domowego,

– wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Jakie limity dochodu w bonie energetycznym?

Dwa progi dochodowe:

1) 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz

2) 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

W przypadku przekroczenia limitów obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę" - obniżamy wartość bonu aż do 20 zł.

Limity te nie obowiązują w przypadku zwolnienia z opłaty mocowej?

Podstawowa kwota bonu energetycznego (dla wszystkich spełniających kryterium dochodowe) – maksymalnie 600 zł

Bon energetyczny gminy wypłacają w kwocie:

1) 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

2) 400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3) 500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4) 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Minimalna wartość bonu to 20 zł.

Podwyższona kwota bonu energetycznego (ogrzewanie domu prądem i wpis do CEEB) - maksymalnie 1200 zł

Podwyższony bon energetyczny gminy wypłacają w kwocie:

1) 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

2) 800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3) 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4) 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy wysokość bonu energetycznego niższa niż 20 zł, ten bon nie przysługuje.

Bon energetyczny za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. jest wypłacany jednorazowo.